Zaktualizowano: 10 grudnia.2020 r.

ZUS informuje, że planowane są zmiany we wnioskach na PUE ZUS od 31 grudnia 2020 r. W tym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 46 nowych formularzy. Sprawdź listę symboli wniosków na PUE – dotychczasowych i odpowiadających im nowych wersji od 31 grudnia 2020. Jakie zmiany nastąpiły we wnioskach na PUE ZUS? Które formularze ZUS się zmieniły?

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Wnioski ZUS – zmiany od 31 grudnia 2020 r.

Z informacji udostępnionych przez ZUS wynika, że nowe wnioski będą w formacie HTML i będą miały uproszczoną formę. W niektórych wnioskach zmienią się też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zostanie zastąpiona jednym wspólnym formularzem. Zmiany wprowadzane przez ZUS we wnioskach mają na celu łatwiejsze wypełnianie wniosków.

Jakich wniosków ZUS mają dotyczyć zmiany?

Wprowadzone zmiany na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 31 grudnia 2020 r. dotyczą wniosków z obszaru:

  • emerytur i rent,
  • świadczeń międzynarodowych,
  • zasiłków,
  • orzecznictwa lekarskiego,
  • prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek.

Lista symboli wniosków ZUS ze zmianami

Poniżej prezentowana jest tabela z listą symboli wniosków (dotychczasowych do 30.12.2020 r. i odpowiadających im nowych wersji od 31.12.2020 r. ):

Lp. Symbol wniosku na PUE ZUS – planowany termin dostępności do 30.12.2020 r. Symbol wniosku na portalu PUE ZUS – planowane udostępnienie od 31.12.2020 r. Aktualna nazwa wniosku po uproszczeniu
1 ZUS Rp-18 ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
2 ZUS Rp-12 ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
3 ZUS Er-16 EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dziećmi
4 ZUS Er-17 EPD-17 Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
5 ZUS Rp-1Epom EPOM Wniosek o emeryturę pomostową
6 ZUS Rp-1a ERN-P Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
7 Rw-3 ERR-W Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
8 ZUS-Rp-26 ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne
9 PL-USA 1 PL-USA 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
10 PL-KR 1 PL-KR 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei
11 PL-RM 101 PL-RM 101 Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republika Macedonii o zabezpieczeniu społecznym PL/RM 101
12 PL-CAN01 PL-CAN01 Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
13 OL-3 OL-3 Wniosek o kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
14 ZUS N-9 OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia
15 ZUS PR-1 PR-1 Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
16 PR-2 PR-2 Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
17 ZUS PR-5 PR-5 Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego
18 RD-2 RD-2 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej
19 RD-9 RD-9 Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
20 ZUS EZS-U RZS-U Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego)
21 ZUS-ZRU URU Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
22 US-15 US-15 Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
23 ZUS-US-WSS-01 ZUS-US-WSM-01 ZUS-US-WSW-01 USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
24 ZAS-2 ZAS-13 ZAS-21 ZAS-2 Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą
25 ZAS-23 ZAS-23 Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
26 ZAS-24 ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłaconego/przysługującego zasiłku macierzyńskiego
27 ZAS-26 ZAS-26 Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
28 ZAS-33 ZAS-33 Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
29 ZAS-38 ZAS-38 Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem
30 ZAS-39 ZAS-39 Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego
31 ZAS-40 ZAS-40 Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu
32 ZAS-55 ZAS-55 Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
33 ZAS-59 ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
34 ZAS-7 ZAS-8 ZAS-7 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
35 ZAS-9 ZAS-9 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania
36 ZUS-EKS OK-EKS Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
37 OK-WUD OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
38 OL-2 OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
39 OL-4 OL-4 Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
40 ZUS-EPW-U ZUS-EPW-P RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność)
41 ZUS-EWN RWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
42 ZUS-EZS-P RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
43 ZUS-US-WSZ-01 UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
44 EWZ-1 UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
45 ZUS-US-OPW-01 ZUS-US-OPW-01 Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
46   RUD Zgłoszenie umowy o dzieło

Wzory formularzy ze schematem XSD

Aby ułatwić dostosowanie się do planowanych przez ZUS zmian, już dziś zostają udostępnione wzory formularzy ze schematem XSD. To ważne dla wszystkich, którzy w swoich systemach korzystają z wzorów lub importują dane do PUE ZUS.

Warto zwrócić uwagę na to, że nowe wnioski są jeszcze w fazie testowania i jak informuje ZUS, wzory te mogą jeszcze ulec zmianom.

Oceń artykuł: