ZUS informuje, że planowane są zmiany we wnioskach na PUE ZUS od 31 grudnia 2020 r. W tym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 46 nowych formularzy. Sprawdź listę symboli wniosków na PUE – dotychczasowych i odpowiadających im nowych wersji od 31 grudnia 2020. Jakie zmiany nastąpiły we wnioskach na PUE ZUS? Które formularze ZUS się zmieniły?

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Wnioski ZUS – zmiany od 31 grudnia 2020 r.

Z informacji udostępnionych przez ZUS wynika, że nowe wnioski będą w formacie HTML i będą miały uproszczoną formę. W niektórych wnioskach zmienią się też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zostanie zastąpiona jednym wspólnym formularzem. Zmiany wprowadzane przez ZUS we wnioskach mają na celu łatwiejsze wypełnianie wniosków.

Jakich wniosków ZUS mają dotyczyć zmiany?

Wprowadzone zmiany na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 31 grudnia 2020 r. dotyczą wniosków z obszaru:

  • emerytur i rent,
  • świadczeń międzynarodowych,
  • zasiłków,
  • orzecznictwa lekarskiego,
  • prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek.

Lista symboli wniosków ZUS ze zmianami

Poniżej prezentowana jest tabela z listą symboli wniosków (dotychczasowych do 30.12.2020 r. i odpowiadających im nowych wersji od 31.12.2020 r. ):

Lp. Symbol wniosku na PUE ZUS – planowany termin dostępności do 30.12.2020 r. Symbol wniosku na portalu PUE ZUS – planowane udostępnienie od 31.12.2020 r. Aktualna nazwa wniosku po uproszczeniu
1ZUS Rp-18ENSWniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
2ZUS Rp-12ENSKWniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
3ZUS Er-16EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dziećmi
4ZUS Er-17EPD-17Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
5ZUS Rp-1EpomEPOM Wniosek o emeryturę pomostową
6ZUS Rp-1aERN-PWniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
7Rw-3ERR-WWniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
8ZUS-Rp-26ESPWniosek o świadczenie przedemerytalne
9PL-USA 1PL-USA 1Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
10PL-KR 1PL-KR 1Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei
11PL-RM 101PL-RM 101Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republika Macedonii o zabezpieczeniu społecznym PL/RM 101
12PL-CAN01PL-CAN01Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa – Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
13OL-3OL-3Wniosek o kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
14ZUS N-9OL-9Zaświadczenie o stanie zdrowia
15ZUS PR-1PR-1Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
16PR-2PR-2Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
17ZUS PR-5PR-5Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego
18RD-2RD-2Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej
19RD-9RD-9Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
20ZUS EZS-URZS-UWniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego)
21ZUS-ZRUURUReklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
22US-15US-15Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
23ZUS-US-WSS-01 ZUS-US-WSM-01 ZUS-US-WSW-01USSWniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
24ZAS-2 ZAS-13 ZAS-21ZAS-2Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą
25ZAS-23ZAS-23Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
26ZAS-24ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłaconego/przysługującego zasiłku macierzyńskiego
27ZAS-26ZAS-26Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
28ZAS-33ZAS-33Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
29ZAS-38ZAS-38Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem
30ZAS-39ZAS-39Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego
31ZAS-40ZAS-40Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu
32ZAS-55ZAS-55Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
33ZAS-59ZAS-59Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
34ZAS-7 ZAS-8ZAS-7Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
35ZAS-9ZAS-9Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania
36ZUS-EKSOK-EKSWniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
37OK-WUDOK-WUDWniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
38OL-2OL-2Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
39OL-4OL-4Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
40ZUS-EPW-U ZUS-EPW-PRRPWniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność)
41ZUS-EWNRWNWniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
42ZUS-EZS-PRZS-PWniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
43ZUS-US-WSZ-01UWUWskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
44EWZ-1UWZWniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
45ZUS-US-OPW-01ZUS-US-OPW-01Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
46 RUDZgłoszenie umowy o dzieło

Wzory formularzy ze schematem XSD

Aby ułatwić dostosowanie się do planowanych przez ZUS zmian, już dziś zostają udostępnione wzory formularzy ze schematem XSD. To ważne dla wszystkich, którzy w swoich systemach korzystają z wzorów lub importują dane do PUE ZUS.

Warto zwrócić uwagę na to, że nowe wnioski są jeszcze w fazie testowania i jak informuje ZUS, wzory te mogą jeszcze ulec zmianom.

Oceń artykuł: