Zaktualizowano: 29 listopada.2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia br. jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. „Poz. 2109” dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do 24 grudnia 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, który został przedłużony do 24 grudnia 2020 r.:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia br.  DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do lat 8 mają przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Rodzicom ubezpieczonym, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi również przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

Dotyczy to także ubezpieczonych rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Osoby starające się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązujący do 24 grudnia 2020 r muszą złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, które jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem można pobrać tutaj:

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

5/5 - (1 vote)