Zaktualizowano: 12 marca.2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 marca 2021. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym w marcu? Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Czy zmieniły się zasady ubiegania i przyznawania zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 marca 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. “Poz. 368” w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do dnia 14 marca 2021 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, który został przedłużony do 14 marca 2021 r.:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 marca 2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jeśli chcesz otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy musisz tak jak ostatnio złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które jest wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aktualne oświadczenie do pobrania poniżej:

Kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie mogą liczyć rodzice, gdzie drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę lub szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

5/5 - (1 vote)