Zaktualizowano: 15 marca.2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne 2 tygodnie czyli do 28 marca 2021. Do kiedy będzie obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w marcu 2021 r.? Jak można uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów wydłużony. Sprawdź kto może skorzystać z wydłużonego zasiłku opiekuńczego do 28 marca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 marca 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. “Poz. 455” w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do dnia 28 marca 2021 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, który został przedłużony do 28 marca 2021 r.:

 

Rodzice, ważna informacja! Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 marca 2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 marca 2021?

Osoby, które chcą skorzystać z wydłużonego do 28 marca 2021 dodatkowego zasiłku opiekuńczego muszą tak jak ostatnio złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które jest wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Jak złożyć wniosek/oświadczenie przez portal PUE ZUS?

Osoby, które posiadają konto na portalu PUE ZUS powinny postępować zgodnie z krokami:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra .Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].
 5. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].
 6. wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi . Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe. W formularzu:
 • zaznacz, że jest to wniosek o wydanie decyzji
 • w sekcji [Opis sprawy] wprowadź odpowiednią treść oświadczenia -wprowadź dane, które dotyczą Ciebie np. okres sprawowania opieki, dane Twojego dziecka/ Twoich dzieci, numer rachunku bankowego, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy

Wykorzystaj poniższy wzór oświadczenia:

„Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad: Dzieckiem/dziećmi/ Dorosłą osobą niepełnosprawną*/ w okresie (podaj daty):……………………………………………………………………………

w związku z:

 • zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko (dzieci/podopieczny ) / niemożnością zapewnienia opieki dziecku (dzieciom/podopiecznemu) przez placówkę, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tej placówki*/

 • niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna*/

Dane dziecka/ dzieci / podopiecznego (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czy dziecko / podopieczny legitymuje się: orzeczeniem o niepełnosprawności / o znacznym stopniu niepełnosprawności / o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności / o potrzebie kształcenia specjalnego TAK/NIE*/

Oświadczam, że:

 • w okresie, za który ubiegam się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jest drugi rodzic / współmałżonek, który może zapewnić opiekę dziecku/dzieciom*/TAK/NIE*/w dniach: …………………………………………………………………………………….podać daty jeżeli odpowiedź brzmi tak

 • drugi rodzic / współmałżonek: nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego za dni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane drugiego rodzica / małżonka (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

 • jestem zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą /realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 TAK/NIE*/

 • moje dziecko korzystało z opieki szkoły, w okresie za który ubiegam się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy TAK/NIE*/

Rachunek bankowy, na który ma być przekazywane świadczenie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

*/Niepotrzebne skreślić

 1. wybierz przycisk [Sprawdź] – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.
 2. Przejdź do wysyłki dokumentu, wybierz przycisk [Wyślij].

 3. Wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek ZAS-58?

Wniosek ZAS-58 możesz podpisać elektronicznie za pomocą:
• kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
• podpisu zaufanego (PZ ePUAP),
• podpisu osobistego (e-dowodu),
• podpisu profilem PUE, nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych – wystarczy, że jesteś zalogowany do swojego profilu na portalu PUE ZUS.

Kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek przedłużony do 28 marca 2021 nie przysługuje w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę lub szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

5/5 - (1 vote)