Zaktualizowano: 23 grudnia.2021 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku będzie obsługiwane przez ZUS. Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Kto otrzyma świadczenie 500+ od 2022 r.? Kiedy świadczenie 500+ nie przysługuje? Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia 500+? Jaka jest wysokość świadczenia 500+? Gdzie i jak złożyć wniosek o 500+? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 500+? Kiedy wypłata świadczenia 500+ w 2022 r.?

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Co to jest Program Rodzina 500+?

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

Kto otrzyma świadczenie 500+ od 2022 r.?

Świadczenie wychowawcze w postaci 500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

 • matką albo ojcem,
 • opiekunem faktycznym dziecka i dziecko te wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
 • opiekunem prawnym dziecka,
 • rodzicem zastępczym dziecka,
 • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem domu pomocy społecznej.

Opiekun faktyczny to osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Kiedy świadczenie 500+ nie przysługuje?

Świadczenie 500+ nie przysługuje Ci, jeśli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia 500+?

Prawo do świadczenia 500+ ZUS ustali na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja 2022 r., otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).

Osoba, która złoży wniosek o świadczenie 500+ po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:

 • urodzenia dziecka,
 • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zstępnej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzyma świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, otrzyma prawo do świadczenia od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

W przypadku, gdy dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie 500+ do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Ile wynosi świadczenie wychowawcze 500+ od 2022?

Świadczenie wychowawcze 500+ wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. W pewnych sytuacjach ZUS może wypłacić mniejsze świadczenie 500+:

 • dziecko urodzi się w trakcie miesiąca.
 • dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego 500+ za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

 • podzieli kwotę świadczenia 500+ przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
 • otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie 500+ przysługuje,
 • kwotę świadczenia 500+ zaokrągli do 10 groszy w górę.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 500+ od 2022?

Od nowego roku czyli od 2022 r. aby otrzymać świadczenie 500+ musisz złożyć do ZUS wniosek w formie elektronicznej przez PUE ZUS:

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

 • swój bank (od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. , Millenium S.A., SKOK Śląsk, SKOK Stefczyka, od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A. od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.).

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 500+?

Osoba, która stara się o świadczenie 500+ musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),
 • decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej,
 • upoważnienie do złożenia wniosku od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej – jeśli masz upoważnienie,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Kiedy wypłata świadczenia 500+ w 2022 r.?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 500+ na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. możesz złożyć od 1 lutego 2022 r. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia 500+.

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

 • do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
 • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie 500+?

Osoby, które poszukują pomocy w sprawie świadczenia 500+ mogą ją uzyskać:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS
 • podczas e-wizyty w ZUS.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230
4.3/5 - (10 votes)