Zaktualizowano: 22 marca.2022 r.

ZUS będzie wypłacał dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Rodzicu od 1 kwietnia 2022 r. możesz złożyć elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

ZUS będzie wypłacał dofinansowanie pobytu w żłobku

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Rodzice, którzy chcą skorzystać z dofinansowania muszą mieć na uwadze, że dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych (https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow) albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu  dziennych opiekunów (https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow). Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek do dofinansowanie można będzie złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,  portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, musisz złożyć do ZUS wniosek:

 • DZ-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka;
 • DZ-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym, faktycznym lub inną osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • DZ-D –  jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Taki wniosek musisz również złożyć, jeśli będziesz zmieniać żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna oraz jeśli Twoje dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek DZ-R także przez:

 • portal Emp@tia,
 • swój bank.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania, muszą dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;
 • zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej);
 • upoważnienie dyrektora do złożenia w jego imieniu wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – jeśli składasz wniosek w imieniu dyrektora;
 • dokument, w którym sąd powierzył Ci sprawowanie opieki nad dzieckiem – jeśli składasz wniosek jako inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-bedzie-wyplacal-dofinansowanie-pobytu-w-zlobku/4507404
5/5 - (2 votes)