Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy przysługuje na takich samych warunkach, jak zasiłek opiekuńczy na dzieci i członków rodziny dla ubezpieczonych. Kim jest opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy? Jak uzyskać status opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy? Kiedy przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy? Przez jaki okres przysługuje zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy? Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy?

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, które przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Kim jest opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy?

Opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy jest definiowany jako osoba, która sprawuje pieczę nad dzieckiem (małoletnim obywatelem Ukrainy), które przebywa na terytorium Polski bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych. Jako opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy odpowiadasz za to dziecko zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Jak uzyskać status opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy?

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy (wydział sądu rejonowego) właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. Ustanawiając opiekuna tymczasowego, sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf)

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli zdarzy się sytuacja, która uzasadnia zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Do takich sytuacji zaliczamy:

 • Opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, ponieważ:
  • został zamknięty żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których dziecko uczęszcza i został o tym powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia,
  • zachorowała niania, z którą ma zawartą umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun, który sprawuje opiekę nad dzieckiem,
 • Opiekę nad chorym dzieckiem,
 • Opiekę nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 18 lat.

Jak długo przysługuje zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy?

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy przysługuje przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli sprawujesz opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku,
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli sprawujesz opiekę nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy przysługuje bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia, od którego podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu.

Kiedy zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy nie przysługuje za okres:

 • w którym opiekun tymczasowy ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu konieczności sprawowania przez opiekuna tymczasowego opieki, w czasie której wykonywał pracę zarobkową lub które wykorzystywał niezgodnie z celem; opiekun nie otrzyma zasiłku, jeżeli okoliczności te zostaną stwierdzone w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy?

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy jest wypłacany na wniosek czyli jeśli nie zostanie złożony wniosek o zasiłek opiekuńczy to ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy starający się o zasiłek, który jest pracownikiem albo zleceniobiorcą składa wniosek i dokumenty u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy starający się o zasiłek, który prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z osobą prowadzącą działalność, składa wniosek w ZUS.

Opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy starający się o zasiłek, który ma konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, może wysłać wniosek do ZUS elektronicznie. Możesz wykorzystać wniosek ZAS-58 Wniosek o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Instrukcja „Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego w formie elektronicznej” (plik doc 572kb).

Jakie dokumenty musi złożyć opiekun tymczasowy dziecka z Ukrainy?

Opiekun tymczasowy starający się o zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy musi złożyć następujące dokumenty:

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zasilek-opiekunczy-dla-opiekuna-tymczasowego-dziecka-z-ukrainy/4556148
 2. https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf
5/5 - (7 votes)