Zaktualizowano: 26 lutego.2023 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który jest objęty ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Sprawdź w naszym artykule kiedy możesz się starać o zasiłek opiekuńczy, kiedy nie otrzymasz zasiłku opiekuńczego oraz ile wynosi aktualnie okres wypłaty zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

dziecko

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, które przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Z zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Zasiłek opiekuńczy mogą pobierać następujące osoby:

 • Pracownicy
 • Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • Osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • Osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • Osoby odbywające służbę zastępczą,
 • Duchowni.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Pracownik może skorzystać z zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku, gdy jest zwolniony z wykonywania pracy, bo musi opiekować się:

 • Dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
 1. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza,
 2. konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 3. choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 4. poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 5. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • Dzieckiem niepełnosprawnym, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
 1. poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
 2. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • Chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat,
 • Chorym dzieckiem,
 • Innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS

W przypadku gdy matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński od ZUS w czasie 8 tygodni po porodzie, nie może opiekować się nowo urodzonym dzieckiem, to jako ubezpieczony ojciec dziecka albo inny członek najbliższej rodziny możesz otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Warto pamiętać o tym, że aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy osoba, która się stara o taki rodzaj zasiłku musi przerwać zatrudnienie aby zaopiekować się dzieckiem. Możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego dotyczy takich sytuacji, w których ubezpieczona matka dziecka:

 • przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej i nie może osobiście opiekować się dzieckiem,
 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
 • porzuciła dziecko.

Ważne!

Świadczenie w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.

Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?

Ta forma pomocy finansowej przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Ważne!

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy w skali miesiąca wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy. Musisz pamiętać o tym, że masz 7 dni aby dostarczyć zwolnienie lekarskie i skorzystać z pełnego zasiłku opiekuńczego, jeśli dostarczysz zwolnienie lekarskie po terminie to Twój zasiłek zostanie obniżony o 25% od 8 dnia .

Dokumenty niezbędne do zasiłku macierzyńskiego

Jeśli chcesz skorzystać z świadczenia finansowego w postaci zasiłku opiekuńczego musisz złożyć odpowiednie dokumenty. Musisz dostarczyć zwolnienie lekarskie oraz wniosek:

 • Z-15A – jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem
 • Z-15B – jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

W niektórych sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie potrzebował inne dokumenty.

 

Źródło informacji:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990600636/U/D19990636Lj.pdf
4.4/5 - (37 votes)