Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Ubezpieczenie emerytalne to jedne z ubezpieczeń społecznych, które zapewnia osobie opłacającej składkę na te ubezpieczenie dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu? Kto może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego?

Ubezpieczenie emerytalne

Czym jest ubezpieczenie emerytalne?

Ubezpieczenie emerytalne jest to jedno z ubezpieczeń społecznych, które zapewnia osobie opłacającej składkę, dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Kiedy jesteś obowiązkowo objęty ubezpieczeniem emerytalnym?

Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlegasz, gdy:

 • jesteś pracownikiem (ale nie jesteś prokuratorem),
 • wykonujesz  pracę nakładczą,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracujesz na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej,
 • współpracujesz (jako osoba bliska) z kimś, kto pracuje na podstawie takiej umowy,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność,
 • współpracujesz (jako osoba bliska) z osobą, która prowadzi taką działalność albo korzysta z ulgi na start,
 • jesteś posłem lub senatorem i pobierasz uposażenie, posłem do Parlamentu Europejskiego,
 • pobierasz stypendium sportowe,
 • jesteś słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i pobierasz stypendium,
 • jesteś doktorantem i otrzymujesz stypendium doktoranckie,
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany i pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy,
 • jesteś osobą duchowną,
 • jesteś niezawodowym żołnierzem i pełnisz czynną służbę wojskową (ale nie służbę kandydacką),
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • jesteś na urlopie wychowawczym,
 • pobierasz:
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • świadczenie integracyjne,
  • stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu,
  • zasiłek socjalny w czasie przekwalifikowania zawodowego i szukania nowego zatrudnienia,
  • wynagrodzenie, które przysługuje Ci, gdy korzystasz ze świadczenia górniczego,
  • wynagrodzenie, które przysługuje Ci, gdy korzystasz ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
  • świadczenie szkoleniowe wypłacane, gdy ustało Twoje zatrudnienie,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek dla opiekuna,
 • rezygnujesz z zatrudnienia, aby sprawować osobistą opiekę nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, z którym mieszkasz, albo osobą bliską (matką, ojcem lub rodzeństwem), która z Tobą nie mieszka,
 • jesteś nianią i pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej,
 • sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem (chyba że podlegasz tylko ubezpieczeniu emerytalnemu),
 • jesteś członkiem rady nadzorczej i dostajesz za to wynagrodzenie.

Kiedy możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego?

Osoba, która nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu może przystąpić do niego dobrowolne w jednej z następujących sytuacji:

 • mieszkasz w Polsce,
 • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce,
 • nie mieszkasz w Polsce, ale mają do Ciebie zastosowanie europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej można przeczytać w naszym poradniku „Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ile wynosi składka emerytalna?

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/firmy/rodzaje-ubezpieczen/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/ubezpieczenia-obowiazkowe
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/stopy-procentowe-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
 3. https://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/dobrowolne-ubezpieczenia-spoleczne/dobrowolne-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe
4.9/5 - (31 votes)