Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sprawdź jakie warunki trzeba spełnić aby przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Kiedy ustają dobrowolne ubezpieczenia? Więcej dowiesz się czytając artykuł o dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych!

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dobrowolne opłacanie składek emerytalnych, rentowych

Osoby, które nie polegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym np. takie, które przestały pracować mogą same dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na jakie świadczenia możemy liczyć?

Opłacając dobrowolnie składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe możemy liczyć na takie świadczenia jak:

Świadczenia z ubezpieczeń rentowych:

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego:

  • emerytury

Kto może się zgłosić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych?

Dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego mogą się zgłosić osoby, które spełniają następujące warunki:

  • mieszkasz w Polsce, bądź
  • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce, albo
  • nie mieszkasz w Polsce, ale mają do Ciebie zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Osoby, które chcą być objęte dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi muszą same zgłosić się do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA (do pobrania tutaj https://www.zus.info.pl/formularz-zus-zua/).

Dla celów ubezpieczeń jesteś traktowany zarówno jako płatnik składek, jak i osoba ubezpieczona. Nie składasz jednak za siebie zgłoszenia, jako płatnika składek, na formularzu ZUS ZFA „Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej”, ale musisz złożyć wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej”.
W składanym dokumencie „Dane identyfikacyjne płatnika składek” (blok II formularza ZUS ZUA) i „Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń” (blok III formularza ZUS ZUA), musisz wpisać takie same identyfikatory.

Jako osoba, która jest objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w dokumencie ZUS ZUA podajesz kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 19 00 xy. W podanym wyżej kodzie tytułu ubezpieczenia x, y oznaczają:
x – ustalone lub nie prawo do emerytury lub renty
0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury,
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty,
y – stopień niepełnosprawności
0 – osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności,
1 – osoba, która ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – osoba, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
4 – osoba, która ma orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom
do 16. roku życia.

Ważne! Jeśli chcesz także być dobrowolnie ubezpieczeniem zdrowotnym, składasz
dodatkowo na formularzu ZUS ZZA, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z
kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 24 10 xy.

Rozliczanie i opłacanie składek za dobrowolne ubezpieczenia

Jako osoba objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi musisz złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 19 00 xy oraz opłacić składki na te ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Kiedy ustają ubezpieczenia dobrowolne?

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od dnia:

  • który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
  • w którym ustanie tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom, np. kiedy zawrzesz umowę o pracę i na tej podstawie będziesz mieć obowiązkowe ubezpieczenia,
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne

Ważne!
Jeżeli okres dobrowolnych ubezpieczeń przekroczy 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/firmy/rodzaje-ubezpieczen/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/ubezpieczenia-dobrowolne
  2. https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_dobrowolne_ubezpieczenia/8b3224de-d572-45e0-9481-889a26a6677d
4.6/5 - (12 votes)