Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sprawdź jakie warunki trzeba spełnić aby przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Kiedy ustają dobrowolne ubezpieczenia? Więcej dowiesz się czytając artykuł o dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych!

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dobrowolne opłacanie składek emerytalnych, rentowych

Osoby, które nie polegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym np. takie, które przestały pracować mogą same dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na jakie świadczenia możemy liczyć?

Opłacając dobrowolnie składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe możemy liczyć na takie świadczenia jak:

Świadczenia z ubezpieczeń rentowych:

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego:

  • emerytury

Kto może się zgłosić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych?

Dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego mogą się zgłosić osoby, które spełniają następujące warunki:

  • mieszkasz w Polsce, bądź
  • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce, albo
  • nie mieszkasz w Polsce, ale mają do Ciebie zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Osoby, które chcą być objęte dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi muszą same zgłosić się do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA (do pobrania tutaj https://www.zus.info.pl/formularz-zus-zua/).

Rozliczanie i opłacanie składek za dobrowolne ubezpieczenia

Jako osoba objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi musisz złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 19 00 xy oraz opłacić składki na te ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Kiedy ustają ubezpieczenia dobrowolne?

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od dnia:

  • który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
  • w którym ustanie tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom, np. kiedy zawrzesz umowę o pracę i na tej podstawie będziesz mieć obowiązkowe ubezpieczenia,
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne

Ważne!
Jeżeli okres dobrowolnych ubezpieczeń przekroczy 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/firmy/rodzaje-ubezpieczen/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/ubezpieczenia-dobrowolne
  2. https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_dobrowolne_ubezpieczenia/8b3224de-d572-45e0-9481-889a26a6677d