Zaktualizowano: 3 stycznia.2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Kogo dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych? Jakie warunki trzeba spełnić aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych? Jakie dokumenty należy złożyć aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych?

Od 1 stycznia można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Na czym polega umowa zlecenie?

Umowa zlecenia (umowa zlecenie) to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734–751). Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.

Kogo dotyczy zwolnienie?

Osoby, które wykonują umowę cywilnoprawną: umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (dalej zwaną umową zlecenia).

Jakie warunki trzeba spełnić aby skorzystać ze zwolnienia?

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:

  • umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021 r.,
  • przedmiot umowy musi być związany jest z działalnością i usługami określonymi w Tarczy antykryzysowej 6.0: działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki, działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji, przez przewodników muzeów,
  • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
  • zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia..

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

  • z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
  • za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
  • dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych należy złożyć wniosek (RZN). Wniosek (RZN) składamy wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Wniosek RZN został udostępniony przez ZUS od 30 grudnia 2020 r. ale złożyć możemy go od 1 stycznia 2021 r., bo dotyczy umów zlecenia zawartych od tej daty. Możesz złożyć wniosek RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. W przypadku niedotrzymania terminu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozpatrzy Twojego wniosku.

Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Jakie są obowiązki zleceniodawcy?

  • Zleceniodawca musi przesłać za Ciebie zerowe imienne raporty miesięczne za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek.
  • Jeśli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca musi obliczyć, potrącić z Twojego dochodu i opłacić składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kontakt Telefoniczny w sprawie zwolnień

Osoby, które potrzebują pomocy w sprawie zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych mogą się skontaktować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii ZUS 22 560 16 00.

5/5 - (1 vote)