Tarcza antykryzysowa 7.0 wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników z określonych branż. Kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.? Jak złożyć wniosek (RDZ-B7)? Od kiedy można składać wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.? Sprawdź listę uprawnionych kodów PKD!

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników z określonych branż w ramach tarczy antykryzysowej 7.0

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 mogą skorzystać przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD w Tarczy antykryzysowej 7.0.

Przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021:

Kod PKDRodzaj działalności
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Tabela 1. Opracowanie własne zus.info.pl

Przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 i styczeń 2021:

Kod PKDRodzaj działalności
49.32.Zdziałalność taksówek osobowych
49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.23.Zdziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Zobiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Zpola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.Arestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Zprzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Zpozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Zdziałalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Zdziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Zdziałalność związana z projekcją filmów,
59.20.Zdziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Zdziałalność fotograficzna,
77.21.Zwypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.Adziałalność agentów turystycznych,
79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki,
79.90.Adziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.Cpozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Zdziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Zpozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Zpozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.Anauka języków obcych,
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna,
86.90.Ddziałalność paramedyczna,
90.01.Zdziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Zdziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Zdziałalność obiektów kulturalnych,
91.02.Zdziałalność muzeów,
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych,
93.13.Zdziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Zdziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Tabela 2. Opracowanie własne zus.info.pl

Jakie warunki musisz spełnić?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 ze zwolnienia z opłacania składek ZUS muszą spełnić następujące warunki:

 • rodzaj Twojej przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym w Tarczy antykryzysowej 7.0,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • przekażesz do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,
 • złożysz wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. oraz za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. stanowi pomoc publiczną.  Pomoc tę możesz otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
 • jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Twoje przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniasz choć jedną z wymienionych przesłanek.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, znajdujesz się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegałeś z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Będziesz musiał, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać także:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
 • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Jak złożyć wniosek (RDZ-B7)?

Wniosek (RDZ-B7) o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. można złożyć od 1 lutego 2021 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Wniosek RDZ-B7  o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla płatników składek prowadzących 30 listopada 2020 r. działalność w branżach określonych w rozporządzeniu można złożyć najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Pomoc w sprawie zwolnienia ze składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać pomoc od ZUS  mogą zadzwonić na infolinię ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18.

5/5 - (1 vote)