Zaktualizowano: 30 stycznia.2021 r.

Tarcza antykryzysowa 7.0 wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników z określonych branż. Kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.? Jak złożyć wniosek (RDZ-B7)? Od kiedy można składać wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.? Sprawdź listę uprawnionych kodów PKD!

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników z określonych branż w ramach tarczy antykryzysowej 7.0

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 mogą skorzystać przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD w Tarczy antykryzysowej 7.0.

Przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021:

Kod PKD Rodzaj działalności
47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Tabela 1. Opracowanie własne zus.info.pl

Przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 i styczeń 2021:

Kod PKD Rodzaj działalności
49.32.Z działalność taksówek osobowych
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z działalność fotograficzna,
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A działalność agentów turystycznych,
79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A nauka języków obcych,
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D działalność paramedyczna,
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z działalność muzeów,
93.11.Z działalność obiektów sportowych,
93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Tabela 2. Opracowanie własne zus.info.pl

Jakie warunki musisz spełnić?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 ze zwolnienia z opłacania składek ZUS muszą spełnić następujące warunki:

 • rodzaj Twojej przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym w Tarczy antykryzysowej 7.0,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • przekażesz do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,
 • złożysz wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. oraz za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. stanowi pomoc publiczną.  Pomoc tę możesz otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
 • jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Twoje przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniasz choć jedną z wymienionych przesłanek.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, znajdujesz się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegałeś z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Będziesz musiał, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać także:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
 • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Jak złożyć wniosek (RDZ-B7)?

Wniosek (RDZ-B7) o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. można złożyć od 1 lutego 2021 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Wniosek RDZ-B7  o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla płatników składek prowadzących 30 listopada 2020 r. działalność w branżach określonych w rozporządzeniu można złożyć najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Pomoc w sprawie zwolnienia ze składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać pomoc od ZUS  mogą zadzwonić na infolinię ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18.

5/5 - (1 vote)