Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0: Od kiedy można składać wniosek (RSP-DD7) o ponowne świadczenie postojowe? Jak wnioskować o ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0? Jakie warunki należy spełnić? Kto może wnioskować o ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0? Sprawdź kody PKD uprawnionych do ponownego świadczenia postojowego w w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 w naszym artykule!

Ponowne świadczenie postojowe i sprawdzanie informacji w internecie

Na czym polega świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma na celu rekompensatę utraty przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z ponownego świadczenia postojowego?

Z ponownego świadczenia postojowego w ramach wprowadzonej Tarczy antykryzysowej 7.0 mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD w Tarczy 7.0. Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy.

Przedsiębiorcy uprawnieni do ponownego świadczenia postojowego jednokrotnie:

Kod PKDRodzaj działalności
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Tabela 1. Opracowanie własne zus.info.pl

 

Przedsiębiorcy uprawnieni do ponownego świadczenia maksymalnie dwukrotnie:

Kod PKDRodzaj działalności
49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Zobiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Zpola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.Arestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Zprzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Zpozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Zdziałalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Zdziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Zdziałalność związana z projekcją filmów,
59.20.Zdziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Zdziałalność fotograficzna,
77.21.Zwypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.Adziałalność agentów turystycznych,
79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki,
79.90.Adziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.Cpozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Zdziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Zpozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Zpozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.Anauka języków obcych,
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna,
86.90.Ddziałalność paramedyczna,
90.01.Zdziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Zdziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Zdziałalność obiektów kulturalnych,
91.02.Zdziałalność muzeów,
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych,
93.13.Zdziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.04.Zdziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Tabela 2. Opracowanie własne zus.info.pl

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe w ramach wprowadzonej Tarczy antykryzysowej 7.0 muszą spełnić wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kryteria.

Otrzymasz ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 jeśli:

 • masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 • rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • otrzymałeś choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Ponowne świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego musisz przekazać informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Nie otrzymasz ponownego świadczenia postojowego, jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal tak jest, tj.:

 • spełniasz kryteria kwalifikujące do objęcia lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą, to jesteś w trudnej sytuacji, gdy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o ponowne świadczenie postojowe zalegasz z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o ponowne świadczenie postojowe masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Będziesz musiał oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
 • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ile wynosi ponowne świadczenie postojowe?

Wysokość ponownego świadczenia postojowego w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0. nie uległa zmianom i wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł. Świadczenie postojowe możesz otrzymać raz albo maksymalnie dwa razy.

Jak złożyć wniosek o ponowne świadczenie postojowe?

Wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć od 1 lutego 2021 r. wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Warto pamiętać o tym, że wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) może zostać złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii w Polsce.

Pomoc w sprawie ponownego postojowego

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać pomoc od ZUS w związku z ponownym świadczeniem postojowym mogą zadzwonić na infolinię ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18.

5/5 - (1 vote)