Zaktualizowano: 30 stycznia.2021 r.

Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0: Od kiedy można składać wniosek (RSP-DD7) o ponowne świadczenie postojowe? Jak wnioskować o ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0? Jakie warunki należy spełnić? Kto może wnioskować o ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0? Sprawdź kody PKD uprawnionych do ponownego świadczenia postojowego w w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 w naszym artykule!

Ponowne świadczenie postojowe i sprawdzanie informacji w internecie

Na czym polega świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma na celu rekompensatę utraty przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z ponownego świadczenia postojowego?

Z ponownego świadczenia postojowego w ramach wprowadzonej Tarczy antykryzysowej 7.0 mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD w Tarczy 7.0. Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy.

Przedsiębiorcy uprawnieni do ponownego świadczenia postojowego jednokrotnie:

Kod PKD Rodzaj działalności
47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Tabela 1. Opracowanie własne zus.info.pl

 

Przedsiębiorcy uprawnieni do ponownego świadczenia maksymalnie dwukrotnie:

Kod PKD Rodzaj działalności
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z działalność fotograficzna,
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A działalność agentów turystycznych,
79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A nauka języków obcych,
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D działalność paramedyczna,
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z działalność muzeów,
93.11.Z działalność obiektów sportowych,
93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Tabela 2. Opracowanie własne zus.info.pl

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe w ramach wprowadzonej Tarczy antykryzysowej 7.0 muszą spełnić wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kryteria.

Otrzymasz ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 jeśli:

 • masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 • rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • otrzymałeś choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Ponowne świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego musisz przekazać informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Nie otrzymasz ponownego świadczenia postojowego, jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal tak jest, tj.:

 • spełniasz kryteria kwalifikujące do objęcia lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą, to jesteś w trudnej sytuacji, gdy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o ponowne świadczenie postojowe zalegasz z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o ponowne świadczenie postojowe masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Będziesz musiał oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
 • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ile wynosi ponowne świadczenie postojowe?

Wysokość ponownego świadczenia postojowego w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0. nie uległa zmianom i wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł. Świadczenie postojowe możesz otrzymać raz albo maksymalnie dwa razy.

Jak złożyć wniosek o ponowne świadczenie postojowe?

Wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć od 1 lutego 2021 r. wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Warto pamiętać o tym, że wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) może zostać złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii w Polsce.

Pomoc w sprawie ponownego postojowego

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać pomoc od ZUS w związku z ponownym świadczeniem postojowym mogą zadzwonić na infolinię ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18.

5/5 - (1 vote)