Zaktualizowano: 2 lutego.2023 r.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ważnym instrumentem polityki społecznej i gospodarczej Państwa. Kto płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)? Za kogo opłacasz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Za kogo nie opłacasz składek na FGŚP? Od jakiej kwoty opłacasz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?

Co to jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?

Co to jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to fundusz celowy, który został utworzony w 1994 roku w celu ochrony płac pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy. Fundusz ten gromadzi składki za pracowników płacone obowiązkowo przez pracodawców tj.: przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub państw członkowskich EOG w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych lub oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, a także oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Jakie roszczenia są zaspokajane przez FGŚP?

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokajane są roszczenia dotyczące:

 • wynagrodzenia za pracę;
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę;
 • wynagrodzenia za okres urlopu;
 • odprawy pieniężnej należnej wskutek rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika;
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający,
 • odszkodowania (art. 361 § 1 Kodeksu pracy);
 • dodatku wyrównawczego;
 • składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto płaci składki na FGŚP?

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) płacą obowiązkowo poniższe podmioty:

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Za kogo opłaca składki na FGŚP płatnik składek?

Płatnik składek ma obowiązek opłacania składek na FGŚP za osobę zatrudnioną, która jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi.

Jako osobę zatrudnioną rozumie się osobę, która wykonuje prace na podstawie umowy o pracę, pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia lub równorzędnej, wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.

Za kogo nie opłaca składki na FGŚP płatnik składek?

Płatnik składek nie opłaca składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za:

 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – składek nie opłacasz przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 • pracowników, którzy skończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie skończyli 30 lat – przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • kobiety, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

Ile wynosi składka na FGŚP?

Składkę na FGŚP obliczasz od tej samej kwoty, od jakiej obliczasz składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( podstawy wymiaru składek).

Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10 proc. tej kwoty.

Składkę na FGŚP finansujesz w całości i opłacasz Ty jako płatnik składek.

Składki na FP, FS i FGŚP rozliczasz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w której w danych: „Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP” (blok VII) wykazujesz:

 • w polu 01 – kwotę należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
 • w polu 02 – kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • w polu 03 – kwotę do zapłaty wynikającą z sumy pól 01 i 02.

Składki na FP, FS i FGŚP zobowiązany jesteś opłacać co miesiąc, w tym samym terminie jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne.

5/5 - (1 vote)