Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury, renty może wystąpić, kiedy emeryt lub rencista dorabia do swojego świadczenia. Kiedy ZUS ma prawo do zawieszenia emerytury? Jakie zarobki spowodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia? Jaki przychód wpływa na to, czy zostanie zawieszone lub zmniejszone świadczenie? Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić?

emerytury

Czym jest zawieszenie prawa do emerytury?

Zawieszenie prawa do emerytury lub renty to zjawisko, które ma miejsce w przypadku osiągnięcia przez świadczeniobiorcę dochodu przekraczającego określoną kwotę przychodu.

Jakie świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić takie świadczenia jak:

 • emeryturę;
 • emeryturę pomostową;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
  • wypadkiem przy pracy,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  • chorobą zawodową;
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną.

Jakie zarobki spowodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia?

Na to, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmniejszy lub zawiesi świadczenie, ma wpływ przede wszystkim Twój przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Chodzi o takie przychody jak z:

 • pracy na podstawie stosunku pracy;
 • pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;
 • pracy wykonywana na podstawie:
  • umowy-zlecenia,
  • umowy agencyjnej,
  • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawrzesz z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy,
 • pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • pracy nakładczej;
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • stypendium sportowego;
 • sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;
 • wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 • działalności wykonywanej za granicą;
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Do zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia dojdzie również, gdy:

 • osiągasz przychód z dodatkowej pracy i jesteś wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobierasz emeryturę lub rentę;
 • wykonujesz dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłacasz już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

Kiedy nie zostanie zmniejszone, zawieszone świadczenie?

ZUS nie zawiesi i nie zmniejszy świadczenia niezależnie od wysokości przychodu, jaki osiągasz w takich przypadkach:

 • masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny;
 • masz prawo do emerytury częściowej;
 • masz prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;
 • masz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Zawieszenie emerytury, renty – ile trzeba zarabiać?

Sprawdź poniżej jak wielkość przychodów wpływają na wysokość świadczenia:

 • nie przekroczy on 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zostanie wypłacone świadczenie w pełnej wysokości;
 • wyniesie on ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – zostanie zmniejszone świadczenie;
 • przekroczy on 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zostanie zawieszone świadczenie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow
4.7/5 - (3 votes)