Zaktualizowano: 19 czerwca.2023 r.

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Na emeryturę pomostową mogą liczyć osoby, które były zatrudnione przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach. Co to jest emerytura pomostowa? Kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jakie dokumenty musisz złożyć, żeby otrzymać emeryturę pomostową? Na te i inne pytania poznasz odpowiedź w naszym artykule!

emerytury

Czym jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Co oznacza praca w szczególnych warunkach?

Pojęcie pracy w szczególnych warunkach zostało wyjaśnione w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych:

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Co oznacza praca o szczególnym charakterze?

Pojęcie pracy o szczególnym charakterze zostało wyjaśnione w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych:

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Osoby, które starają się o emeryturę pomostową na ogólnych zasadach muszą spełniać następujące warunki:

 • urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.,
 • ukończyłeś co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
 • udowodniłeś co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ,
 • masz co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
 • wykonywałeś przed 1 stycznia 1999 r. pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
 • wykonywałeś po 31 grudnia 2008 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac,
 • rozwiązałeś stosunek (stosunki) pracy.

Ważne! Aby przejść na emeryturę pomostową, musisz spełnić wszystkie wymienione warunki.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Starając się o o przyznanie emerytury pomostowej musisz pamiętać o złożeniu wymaganych dokumentów. W pierwszej kolejności złóż wniosek EPOM (https://www.zus.info.pl/wniosek-epom/). Do wniosku o emeryturę musisz dołączyć:

 • zaświadczenia o wykonywaniu przez Ciebie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • orzeczenie o niezdolności do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli orzeczenie takie jest jednym z warunków przyznania emerytury pomostowej,
 • dokumenty, które wymaga ZUS, aby ustalić Twój kapitał początkowy, o ile nie masz go jeszcze ustalonego,
 • dokument, który potwierdza, że rozwiązałeś stosunek pracy.

Kiedy należy złożyć dokumenty do ZUS?

Osoba starająca się o emeryturę pomostową składa dokumenty do ZUS nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Ile wynosi emerytura pomostowa w 2023?

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury czyli w 2023 roku to 1588,44 zł. Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wynoszą:

Rodzaj świadczeniaKwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna1588,44 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy1191,33 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa1906,13 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1429,60 zł
kwota świadczenia przedemerytalnego1600,70 zł

Kiedy ustaje prawo do emerytury pomostowej?

Trzeba mieć świadomość, że są pewne sytuacje w których traci się prawo do emerytury pomostowej:

 1. z dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
 2. z dniem osiągnięcia przez uprawnionego wieku: a) 60 lat — kobiety b) 65 lat — mężczyźni. Jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
 3. z dniem śmierci uprawnionego

Czy można się odwołać od decyzji ZUS w sprawie emerytury pomostowej?

Można odwołać się od decyzji ZUS do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić za pośrednictwem oddziału, który wydał decyzję. Czas na odwołanie to miesiąc od dnia, w którym otrzymamy decyzję. Odwołanie można wysłać do oddziału ZUS, który wydał decyzję, albo zgłosić ustnie podczas rozmowy z pracownikiem tego oddziału, który spisze z niej protokół. Odwołanie od decyzji ZUS jest darmowe.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia-1948/emerytury-wczesniejsze/emerytura-pomostowa
 2. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082371656/T/D20081656L.pdf
4.8/5 - (81 votes)