Zaktualizowano: 25 kwietnia.2021 r.

Jak wypełnić deklarację ZUS ZIUA? Jak wypełnić poprawnie dokument ZUS ZIUA? Sprawdź instrukcję poprawnego wypełnienia zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA w naszym poradniku.

Jak wypełnić poprawnie dokument ZUS ZIUA?

Jak wypełnić formularz ZUS ZIUA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA zostały przedstawione poniżej:

I. DANE ORGANIZACYJNE

Ten blok wypełnij, wpisując w polu 01 odpowiednio:
1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
Zmiana występuje wtedy, gdy zmieniły się dane wykazane we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nastąpiła zmiana nazwiska osoby ubezpieczonej. Korekta występuje wtedy, gdy poprawiasz błędy popełnione we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. została podana nieprawidłowa data urodzenia osoby ubezpieczonej.
-> Pól 02 i 03 – nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Blok ten wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd
skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten
może mieć 9 lub 14 znaków i wpisz go wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
– w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie w sytuacji, gdy nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub
PESEL albo jednego z nich:
– w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
– w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
– w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
– w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
– w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok).

III. POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

-> W pola 01–07 – wpisz odpowiednio do nazwy pola dane identyfikacyjne ubezpieczonego
podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA, ZUS ZZA lub w bloku IV poprzednio złożonego
zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA.

IV. AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

W polach od 01 do 07 wpisz odpowiednio do nazwy pola aktualne i prawidłowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego.

-> W polu 01 – wpisz numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczeń nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
-> Pola 02 – nie wypełnia się.
-> Pola 03 i 04 – wypełniasz wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zgłaszana / zgłoszona nie posiada numeru identyfikacyjnego PESEL:
– w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
– w polu 04 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 05 – wpisz nazwisko osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską).
-> W polu 06 – wpisz pierwsze imię osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń.
-> W polu 07 – wpisz datę urodzenia osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń (dzień / miesiąc / rok).

V. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień / miesiąc / rok).
-> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo składa go osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę jako płatnik składek (jeśli ją posiadasz).

VI. OŚWIADCZENIE OSOBY UBEZPIECZONEJ

-> W polu 01 – osoba ubezpieczona własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

5/5 - (2 votes)