Zaktualizowano: 13 sierpnia.2022 r.

ZUS RSA

Formularz ZUS RSA – Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS RSA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Do czego służy dokument ZUS RSA?

Dokument ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli te, które zatrudniłeś. W raporcie tym również korygujesz dane, jeśli w złożonym raporcie miesięcznym wystąpiły błędy. W raporcie ZUS RSA wykazujesz za osobę ubezpieczoną rodzaje i okresy przerwy w opłacaniu składek oraz zestawienie wypłaconych świadczeń lub wynagrodzeń za czas absencji chorobowej.

Jak wypełnić raport ZUS RSA?

Przedstawimy zasady poprawnego wypełniania raportu ZUS RSA poniżej:

I. DANE ORGANIZACYJNE

-> W polu 01 – wpisz identyfikator raportu za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należną składkę.
W tym polu wpisujesz takie dane jak: numer/ miesiąc/ rok, np. 01 03 2016. Pamiętaj, że identyfikator
raportu ZUS RSA powinien być zgodny z identyfikatorem deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
– w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
-> pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie w sytuacji, gdy nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich:
– w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
– w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1 bądź w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
– w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (jeśli płatnik posiada nazwisko dwuczłonowe, poszczególne człony oddziel kreską),
– w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
– w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok).

III.A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń
ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w przypadku zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego –
dane podane w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA. W imiennych raportach miesięcznych w przypadku obywateli polskich należy podawać pierwsze imię i nazwisko ubezpieczonego oraz numer PESEL, a w przypadku obcokrajowców do czasu nadania im identyfikatora PESEL należy podawać serię i numer paszportu.

-> W polu 01 – wpisz nazwisko osoby ubezpieczonej (jeśli posiada nazwisko dwuczłonowe, oddziel kreską poszczególne człony) w brzmieniu podanym na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA/
ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA.
-> W polu 02 – wpisz pierwsze imię w brzmieniu podanym na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA/ ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA.
-> W polu 03 – wpisz kod typu identyfikatora P – PESEL, a w przypadku jego braku:
1 – dowód osobisty,
2 – paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 04 – wpisz numer podanego identyfikatora

III.B. RODZAJE I OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK I ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ/ WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ

Jako płatnik składek zobowiązany jesteś do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do
wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone na ubezpieczenia społeczne:
-> W polu 01 – wpisz sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia, podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Obowiązujące kody tytułów ubezpieczeń znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych [10 843 kB]. W naszym przykładzie jest to kod pracowniczy 01 10 0 0.
-> W polu 02 – wpisz trzyznakowy kod świadczenia lub kod przerwy. Obowiązujące kody świadczenia i przerw znajdziesz w ww. poradniku.
-> W polach 03 i 04 – podaj „okres od” i „okres do” przerwy w opłacaniu składek lub okres wypłaconych świadczeń/ wynagrodzeń za czas absencji chorobowej. Okres ten nie może wykraczać poza ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport ZUS RSA (oznacza to, że „Data od” i „Data do” mogą być wcześniejsze niż pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport, i nie mogą być późniejsze niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który jest sporządzany raport):
-w polu 03 – wpisz datę, od kiedy nastąpiła przerwa w opłacaniu składek lub nastąpiła wypłata świadczeń/ wynagrodzeń za czas absencji chorobowej (dzień/ miesiąc/ rok),
-w polu 04 – wpisz datę, do kiedy trwała przerwa w opłacaniu składek lub trwała wypłata świadczeń/ wynagrodzeń za czas absencji chorobowej (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 05 – wpisz liczbę dni zasiłkowych lub liczbę wypłat.
-> W polu 06 – wpisz kwotę wypłaconych świadczeń lub wynagrodzenia za czas absencji chorobowej.

IV.–X. Bloki IV–X – przeznaczone są dla kolejnych osób ubezpieczonych lub dla tej samej osoby ubezpieczonej, gdy występuje więcej niż jedna sytuacja, dla której należy sporządzić raport o wypłaconych świadczeniach/ wynagrodzeniach i/ lub przerwach w opłacaniu składek. Bloki wypełnij
zgodnie z zasadami określonymi w bloku III (III.A i III.B).

XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo składa go osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę (jeżeli ją posiadasz).

4/5 - (4 votes)