Zaktualizowano: 5 sierpnia.2022 r.

ZUS RCA

Formularz ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń za Twoich pracowników (czyli osoby ubezpieczone).

Aktualizacja formularza: 20 stycznia 2022 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS RCA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Do czego służy dokument ZUS RCA?

Jeśli zatrudniłeś pracowników (osoby ubezpieczone), musisz rozliczyć za nich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłacone im świadczenia. Rozliczenie to wykazujesz w imiennym raporcie ZUS RCA. W raporcie ZUS RCA wykazujesz za osobę ubezpieczoną podstawy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w podziale na poszczególne źródła finansowania składek. Jeśli w złożonym raporcie miesięcznym wystąpiły błędy, to korektę także sporządzasz na formularzu ZUS RCA. Z raportu ZUS RCA korzystasz także, jeśli korygujesz dane przekazane do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA.

Jak wypełnić raport ZUS RCA?

I. DANE ORGANIZACYJNE
-> W polu 01 – wpisz identyfikator raportu za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne
składki. W tym polu wpisujesz takie dane jak: numer/ miesiąc/ rok, np. 01 06 2020. Pamiętaj, że
identyfikator raportu ZUS RCA powinien być zgodny z identyfikatorem deklaracji rozliczeniowej
ZUS DRA.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADE
Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA lub w dokonanym wpisie do KRS/ CEIDG.
Szczegółowe zasady podawania zakresu danych identyfikacyjnych znajdziesz w poradniku
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (PDF, 13 397 kB).
-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi
przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer
ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek – osobą fizyczną:
-w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
-w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii
Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub we
wniosku CEIDG-1 bądź w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek – osobą fizyczną:
-w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony oddziel kreską),
-w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
-w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok).

III.A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ
Blok III – przeznaczony jest dla jednej osoby ubezpieczonej.

-> W polu 01 – wpisz nazwisko osoby ubezpieczonej (jeśli posiada ona nazwisko dwuczłonowe,
poszczególne człony oddziel kreską) w brzmieniu podanym na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA/ ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA.
-> W polu 02 – wpisz pierwsze imię osoby ubezpieczonej w brzmieniu podanym na dokumencie
zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA/ ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA.
-> W polu 03 – wpisz kod typu identyfikatora:
P – PESEL,
a w przypadku jego braku:
1 – dowód osobisty,
2 – paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE.
-> W polu 04 – wpisz numer podanego identyfikatora.

III.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Jako płatnik składek jesteś zobowiązany do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne według stóp
procentowych określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki podlegają finansowaniu przez ubezpieczonego oraz płatnika:
-> na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach
przez ubezpieczonego i płatnika składek (tj. po 9,76%),
-> na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru od 1 lutego 2012 r.; finansowane w wysokości
1,50% przez ubezpieczonego i 6,50% przez płatnika składek,
-> na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru finansowane jest w całości przez ubezpieczonego,
-> na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% podstawy wymiaru – obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

-> W polu 01 – wpisz sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Aktualne kody tytułów ubezpieczeń znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania
i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (PDF, 13 397 kB).
W naszym przykładzie jest to kod pracowniczy 01 10 0 0.
-> Pole 02 – wypełnij wyłącznie w przypadku przekroczenia przez pracownika rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
W tym polu wpisz:
1– jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Ci ubezpieczony,
2– jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazujesz jako
płatnik składek,
3– jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Ci ZUS.
-> W polu 03 – wpisz wymiar czasu pracy, określony w umowie o pracę, w postaci ułamka zwykłego, np.:
1/1 – dla pełnego wymiaru czasu pracy,
1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy,
3/4 – dla trzech czwartych wymiaru czasu pracy,
7/8 – dla siedmiu ósmych wymiaru czasu pracy lub
150/176 – gdy wymiar czasu pracy określony jest w godzinach.
W naszym przykładzie podany jest wymiar czasu pracy 1/1.
-> W polu 04 – wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe1. W naszym przykładzie jest to kwota 3000,00 zł.
-> W polu 05 – wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe2. W naszym przypadku jest to kwota 3000,00 zł.
-> W polu 06 – wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia wypadkowe3. W naszym przypadku jest to kwota 3000,00 zł.
-> W polu 07 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne finansowanych przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie jest to kwota 292,80 zł, ponieważ kwota podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76%, tj. 19,52% podstawy
wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek,
19,52% / 2 = 9,76% (3000,00 2 9,76% = 292,80).
-> W polu 08 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe finansowanych przez ubezpieczonego.
W opisanym przypadku będzie to kwota 45,00 zł, ponieważ podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe mnożona jest przez 1,50% podstawy wymiaru (3000,00 2 1,50% = 45,00).
-> W polu 09 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez ubezpieczonego, w tym przypadku będzie to kwota 73,50 zł, tj. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
chorobowe jest pomnożona przez 2,45% (3000,00 2 2,45% = 73,50).
-> W polu 10 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez ubezpieczonego. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 11 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne finansowanych przez płatnika
składek. Jest to kwota 292,80 zł, ponieważ kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne mnożona jest przez 9,76%, tj. 19,52% podstawy wymiaru finansowane jest
w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek, 19,52% / 2 = 9,76% (3000,00 2
2 9,76% = 292,80).
-> W polu 12 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe finansowanych przez płatnika
składek; będzie to kwota 195,00 zł, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia rentowe
pomnożona przez 6,50% (3000,00 2 6,50% = 195,00).
-> W polu 13 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez płatnika.
W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 14 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez płatnika –
50,10 zł – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe pomnożona przez 1,67%
(3000,00 2 1,67% = 50,10).
-> W polu 15 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet
państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 16 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez budżet państwa.
W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 17 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez budżet
państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 18 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez budżet
państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> Pól 19–22 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. W razie składania
korekt za okres do grudnia 2007 r. może w tych polach zostać wykazana kwota nie wyższa od
kwoty dofinansowania uwzględnionego w raportach za ten okres, złożonych nie później niż
30 czerwca 2008 r.
-> W polu 23 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz
Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 24 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 25 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe finansowanej przez Fundusz
Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 26 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowanej przez Fundusz
Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 27 – wpisz kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (maksymalnie 7% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowej składki na
ubezpieczenia społeczne). W naszym przypadku pole to nie jest wypełniane.
-> W polu 28 – wpisz kwotę wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowaną
przez płatnika składek. W naszym przypadku nie wypełniamy.
-> W polu 29 – wpisz łączną kwotę składek, która jest sumą wartości pól od 07 do 26, czyli 949,20 zł
(292,80 + 45,00 + 73,50 + 292,80 + 195,00 + 50,10 = 949,20).

III.C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Osoba ubezpieczona – pracownik jest objęty obowiązkowo również ubezpieczeniem zdrowotnym,
które daje mu prawo korzystania ze świadczeń leczniczych4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
opłacana jest od przychodu pracownika, jaki osiągnął w trakcie miesiąca, pomniejszonego o kwoty
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i w całości
finansowana jest przez ubezpieczonego.
-> W polu 01 – wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne5. W naszym przykładzie jest to kwota 2588,70 zł – jest to kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pomniejszona o składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe
finansowane przez ubezpieczonego (3000,00 – 292,80 – 45,00 – 73,50 = 2588,70).
-> W polu 02 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez
płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 03 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu
państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniamy.
-> W polu 04 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez
ubezpieczonego. Będzie to 232,98 zł, tj. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
pomnożona przez 9% (2588,70 2 9% = 232,98).
-> W polu 05 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez
Fundusz Kościelny. W omawianym przykładzie nie wypełniamy

III.D. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
Od 1 września 2006 r. płatnicy składek nie są podmiotami uprawnionymi do
wypłacania świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa. Ten blok wypełniasz tylko w przypadku składania korekt dokumentów, w których jako płatnik
składek wykazałeś świadczenia finansowane z budżetu państwa wypłacone za okres do dnia
31 sierpnia 2006 r

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

5/5 - (2 votes)