Zaktualizowano: 19 lipca.2022 r.

Wniosek ERSU

Formularz Wniosek ERSU – Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Aktualizacja formularza 14 lutego 2022 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERSU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ERSU?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Co załatwisz wnioskiem ERSU?

Gdy złożysz ten wniosek oraz niezbędną dokumentację Prezes ZUS rozpatrzy Twoje uprawnienia do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i wyda decyzję w tej sprawie.

Ważne! Jeżeli we wniosku nie podasz danych lub nie przedłożysz dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, wówczas zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku i wyznaczymy termin na uzupełnienie. Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz złożyć w każdej placówce ZUS.

Potrzebne dokumenty do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Dokumenty, na podstawie których Prezes ZUS ustala rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to w szczególności:
— „Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej” (formularz ERU),
— akty urodzenia dzieci,
— orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
— akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci,
— zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody,
— inne dokumenty, które mają wpływ na rozpatrzenie Twojego wniosku

Kiedy Prezes ZUS może przyznać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Prezes ZUS może przyznać świadczenie:
1) matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, osiągnęła wiek 60 lat i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
2) ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę, osiągnął wiek 65 lat oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest:
— uprawniona do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
— tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Ponadto Prezes ZUS może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:
— osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
— w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

4/5 - (4 votes)