Zaktualizowano: 16 maja.2021 r.

MAMA 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające z którego będzie można skorzystać już od 1 marca 2019 r. Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie Mama 4 plus od ZUS? Co zrobić, aby dostać matczyną emeryturę? Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego MAMA 4+? Kto nie otrzyma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus? Pobierz aktualny wniosek o świadczenie Mama 4 plus od ZUS i przeczytaj najnowsze informacje na temat matczynych emerytur od ZUS!

Pieniądze z programu Mama 4 Plus od ZUS

MAMA 4+ (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Matczyne emerytury)

Program Mama 4 Plus to nieskładkowe rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które jest finansowane z budżetu państwa. Świadczenie MAMA 4+ ma na celu zapewnienie środków do życia osobom, które mają co najmniej czworo dzieci i wobec tego nie mogły podjąć zatrudnienia lub z niego zrezygnowały, co przełożyło się na brak nabycia prawa do emerytury.

Mama 4 Plus – Jakie warunki trzeba spełnić?

W przypadku programu MAMA 4+ trzeba spełnić pewne warunki aby móc skorzystać z rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice, którzy nie posiadają dochodu na poziomie zapewniającym niezbędne środki utrzymania mogą skorzystać z świadczenia MAMA Plus ale muszą też spełniać poniższe wytyczne:

 • Matka co najmniej 4 dzieci, które urodziła i wychowała lub tylko wychowała musi mieć ukończone 60 lat
 • Ojciec co najmniej 4 dzieci, który wychowywał dzieci samotnie z pewnych powodów (zmarła matka dzieci, matka porzuciła dzieci, matka przez długi okres czasu nie wychowywała dzieci) i ukończył 65 lat
 • Mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat mieć tzw. ośrodek interesów życiowych czyli płacić podatki w naszym kraju (po ukończeniu 16 lat)
 • Posiadać polskie obywatelstwo lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego MAMA 4+?

Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2021 r. wynosi ona 1250,88 zł i jest co roku waloryzowana.

Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz zgłosić o nie wniosek. Druk znajdziesz w salach obsługi klientów w naszych placówkach oraz na www.zus.pl.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 • Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego),
 • Twój podpis.

Jakie dokumenty złożyć w sprawie świadczenia MAMA 4+?

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające dołącz:

 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Druk oświadczenia znajdziesz w salach obsługi klientów w naszych placówkach oraz na www.zus.pl.

W oświadczeniu musisz potwierdzić m.in., czy:

 • urodziłaś co najmniej 4 dzieci,
 • wychowałaś/wychowałeś co najmniej 4 dzieci,
 • miałaś/miałeś przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna,
 • masz ograniczone prawa rodzicielskie lub jesteś ich pozbawiona/pozbawiony,
 • mieszkasz w Polsce i po ukończeniu przez Ciebie 16 roku życia masz tutaj ośrodek interesów życiowych (w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a jeśli tak, to musisz wskazać długość okresu, w jakim
 • spełniasz ten warunek przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie,
 • masz ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • pobierasz emeryturę lub rentę,
 • uzyskujesz dochód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,
 • posiadasz gospodarstwo rolne, a jeśli tak, to jaka jest jego powierzchnia,
 • uzyskujesz dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • uzyskujesz inne dochody,
 • przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Powinieneś także potwierdzić inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na decyzję w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Gdzie złożyć wniosek i kto wypłaca świadczenie?

Obsługą i wypłatą świadczeń zajmować się będą oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  lub inne organy  rentowe tzw. służb mundurowych.

Kto nie otrzyma matczynej emerytury w ramach programu MAMA 4+?

Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które jest wypłacane przez ZUS nie skorzystają osoby, które:
– osoby mające prawo do emerytur lub rent w wysokości co najmniej najniższej emerytury
– osoby, które są aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności

W niektórych przypadkach możesz nie otrzymać świadczenia:
– Na mocy wyroku sądu zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej albo są Ci ją ograniczył
– Długotrwale zaprzestano wychowywania dzieci

Mama 4+ odwołanie od decyzji ZUS

Nie przyznano Ci matczynej emerytury w ramach programu Mama 4+? Nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 PLUS?

W takiej sytuacji możesz się odwołać, musisz pamiętać o tym aby w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji z ZUS zgłosić wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy Twojego wniosku lub w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS.

4.4/5 - (27 votes)