Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Jak obliczyć swoją przyszłą emeryturę? Emerytura to dla wielu ludzi temat odległy. Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Już teraz warto obliczyć swoją przyszłą emeryturę, aby móc się dowiedzieć jaką otrzymamy w przyszłości emeryturę i co wpływa na jej wysokość. Dowiedz się, w jaki sposób ZUS oblicza wysokość emerytury dla osób, które urodziły się po 1948 roku.

emerytury

Dlaczego warto wiedzieć jak obliczyć emeryturę?

Obliczanie emerytury umożliwi nam zorientowanie się w sytuacji na jak wielką emeryturę możemy liczyć w przyszłości. Osoby, które po wyliczeniu swojej emerytury nie będą zadowolone z wysokości świadczenia mogą już teraz myśleć o dłuższej aktywności zawodowej (dłuższy okres opłacania składek emerytalnych powoduje, że wzrasta kwota składek zapisanych na indywidualnym koncie danego ubezpieczonego, a tym samym wzrasta wysokość przyszłej emerytury).

Jak ustalana jest podstawa obliczenia emerytury?

Na wysokość podstawy do obliczenia emerytury składa się:

 • zwaloryzowany kapitał początkowy (dotyczy osób objętych ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.);
 • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS po 1998 r. (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ZUS zacznie wypłacać emeryturę);
 • zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS, w tym również przeniesione z OFE (dotyczy członków OFE)

Osoba, która była objęta ubezpieczeniem społecznym przed 1999 r. i nie była objęta ubezpieczeniami (emerytalnym i rentowymi) po 1998 r. do ustalenia podstawy emerytury przyjmuje się wyłącznie kapitał początkowy.

Osoba, która ubiega się o:

 • wcześniejszą emeryturę,
 • emeryturę obliczaną w tzw. mieszanej wysokości,
 • emeryturę i spełniasz warunki do przyznania okresowej emerytury kapitałowej,

do ustalenia wysokości emerytury ZUS nie uwzględni środków, które są zapisane na subkoncie.

W przypadku osób, które otrzymywały wcześniejszą emeryturę warto wiedzieć, że przy obliczeniu wysokości emerytury, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie osiągnie wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), musi się liczyć z tym, że ZUS pomniejszy podstawę obliczenia emerytury o łączną kwotę świadczeń, którą osoba otrzymała.

Jak ustalane jest średnie dalsze trwanie życia?

Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku w formie komunikatu (do 31 marca) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Tablice te są podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Brany pod uwagę Twój wiek:

 • na dzień zgłoszenia wniosku o emeryturę, jeżeli wniosek zgłosiłeś w kolejnych miesiącach po miesiącu, w którym osiągnąłeś wiek emerytalny;
 • na dzień osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli wniosek zgłosiłeś w miesiącu, w którym osiągnąłeś ten wiek lub wcześniej.

Twój wiek ustalamy na wymienioną wyżej datę i wyrażamy w ukończonych latach i miesiącach.

Jak obliczyć emeryturę?

Wysokość emerytury oblicza się dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Poniżej zaprezentowany jest wzór na obliczenie emerytury:

Jak obliczyć emeryturę? Wzór na obliczenie wysokości emerytury

Przykładowe wyliczenie emerytury za pomocą kalkulatora

Przykładowe wyliczenie emerytury możesz zrobić za pomocą kalkulatorów emerytalnych udostępnionych na stronie ZUS (https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura)

Kalkulator emerytalny oblicza prognozowane wysokości emerytur. Prognozowana kwota emerytury, którą obliczysz przy pomocy kalkulatora emerytalnego, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Kalkulator emerytalny ZUS jest udostępniony w 2 wersjach:

 • wersja uproszczona (w wersji uproszczonej kalkulatora emerytalnego masz mniejszą swobodę wyboru i podajesz mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji Twoje wynagrodzenie wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od teraz do momentu przejścia na emeryturę, nie zmienia się.)
 • wersja zaawansowana (w wersji zaawansowanej kalkulatora emerytalnego masz większą swobodę wyboru, ale musisz podać większą liczbę parametrów niezbędnych do tego, by wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Możesz podać różne wynagrodzenia (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach. Możesz także – poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero – wyłączyć te lata z okresu ubezpieczenia.)

Jak obliczyć emeryturę w kalkulatorze (wersja uproszczona)?

Obliczanie emerytury w kalkulatorze emerytalnym ZUS w wersji uproszczonej sprowadza się do uzupełnienia następujących danych:

 • Ostatnia Informacja o stanie konta w ZUS za rok: (wybierz rok, za który otrzymałeś ostatnią Informację o stanie konta w ZUS.)
 • Płeć:
 • Miesiąc i rok urodzenia:
 • Kwota zwaloryzowanych składek: (wpisz kwotę zwaloryzowanych składek z Twojego konta z ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS (bez składek na OFE i subkonto).)
 • Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego: (wpisz kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego z Twojej ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS.)
 • Zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie: (wpisz kwotę ogółem składek wpłaconych, odsetek, opłaty prolongacyjnej i środków zwróconych z OFE powiększoną o kwotę waloryzacji z Informacji o stanie konta w ZUS.)
 • Kwota składek za 12 miesięcy kalendarzowych: (wpisz sumę składek na ubezpieczenie emerytalne za 12 miesięcy kalendarzowych, zapisanych na Twoim koncie w I filarze (bez składek na OFE i subkonto) z ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS.)
 • Deklarowany wiek przejścia na emeryturę w latach i miesiącach: (wybierz wiek, dla którego chcesz obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.)
 • Rok rozpoczęcia / wznowienia pracy: (wybierz rok, w którym rozpocząłeś pracę. W przypadku gdy miałeś przerwę to wybierz rok, w którym ostatnio wznowiłeś pracę.)
 • Miesięczne obecne wynagrodzenie brutto: (wpisz Twoje obecne miesięczne wynagrodzenie brutto.)
 • Jestem członkiem OFE lub mam subkonto: (Zaznacz to pole jeżeli urodziłeś się po 31.12.1948 r. a przed 01.01.1969 r. i podpisałeś umowę z OFE. Jeżeli urodziłeś się po 31.12.1968 r. – pole to jest niedostępne, gdyż Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne jest dzielona na I i II filar, niezależnie od tego czy zawarłeś umowę z OFE.)
 • Procent przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości: (wpisz jaki procent przeciętnego wynagrodzenia będą stanowiły Twoje przyszłe zarobki w każdym roku, aż do przejścia na emeryturę. Jeżeli klikniesz przycisk „Uzupełnij”, to pola te zostaną wypełnione automatycznie na podstawie podanego przez Ciebie obecnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jeśli wynagrodzenie to jest równe „0”, to kalkulator uzupełni pola wartością 100%. Jeżeli wpiszesz wartość tylko w pierwszym polu, to pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie tą samą wartością.)

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych w kalkulatorze emerytalnym wystarczy kliknąć przycisk „OBLICZ”

Jak obliczyć emeryturę w kalkulatorze (wersja zaawansowana)?

W wersji zaawansowanej kalkulatora masz większą swobodę wyboru, ale musisz podać większą liczbę parametrów niezbędnych do tego, by wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Możesz podać różne wynagrodzenia (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach. Możesz także – poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero – wyłączyć te lata z okresu ubezpieczenia. Obliczanie emerytury w kalkulatorze emerytalnym ZUS w wersji zaawansowanej sprowadza się do uzupełnienia następujących danych:

 • Ostatnia Informacja o stanie konta w ZUS za rok :
 • Płeć :
 • Miesiąc i rok urodzenia :
 • Kwota zwaloryzowanych składek :
 • Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego :
 • Zwaloryzowana kwota ogółem na subkoncie :
 • Kwota składek za 12 miesięcy kalendarzowych :
 • Deklarowany wiek przejścia na emeryturę w latach i miesiącach :
 • Rok rozpoczęcia / wznowienia pracy :
 • Miesięczne obecne wynagrodzenie brutto :
 • Jestem członkiem OFE lub mam subkonto:
 • Procent przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości :

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych w kalkulatorze emerytalnym w wersji zaawansowanej wystarczy kliknąć przycisk „OBLICZ”

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia-1948/sposob-wyliczenia-emerytury
 2. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura
4.6/5 - (70 votes)