Zaktualizowano: 25 czerwca.2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od 1 września 2024 r. będą obowiązywały nowe przepisy zgodnie z którymi nauczyciele po spełnieniu określonych warunków będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę niż obowiązujący aktualnie wiek emerytalny. Kto może skorzystać z nowej emerytury nauczycielskiej? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie dokumenty trzeba złożyć? Na te i inne pytania na temat nowej emerytury nauczycielskiej dowiesz się w poniższym artykule.

Nowa emerytura nauczycielska od 1 września 2024 r.

Nowa emerytura od 1 września 2024 r., 2025 r., 2026 r.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów na nową emeryturę nauczycielską mogą przejść:

 • od 1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.;
 • od 1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.;
 • od 1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.

Warunki wymagane do przyznania nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn. Wniosek o nową emeryturę nauczycielską możesz złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury nauczycielskiej nie ustaje w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Nowa emerytura nauczycielska po spełnieniu następujących warunków

Nauczyciel, który będzie chciał skorzystać z nowej emerytury nauczycielskiej będzie musiał spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy albo dojdzie do jego rozwiązania lub wygaśnięcia w następujących okolicznościach :
 • dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiąże z nauczycielem stosunek pracy,
 • dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiąże z nim stosunek pracy,
 • stosunek pracy wygaśnie, gdy skończy się sześciomiesięczny okres pozostawania nauczyciela w stanie nieczynnym,
 • stosunek pracy wygaśnie, gdy nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym odmówi podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku,
 1. rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku,
 2. mają okres składkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym minimum 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach (z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą), w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 3. nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
 4. wysokość tej emerytury nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie emerytalnej.

Dokumenty potrzebne do otrzymania nowej emerytury nauczycielskiej

Nauczycielu jeśli masz ustalony kapitał początkowy to koniecznie złóż następujące dokumenty:

 • wniosek o emeryturę, najlepiej na formularzu EMP,
 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych ERP-6,
 • dokumenty, które potwierdzają wykonywanie pracy nauczycielskiej,
 • dokument, który potwierdza rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela lub rozwiązanie stosunku pracy albo jego wygaśnięcie w szczególnych okolicznościach wymienionych w części „Jakie warunki trzeba spełnić”. Nie musisz składać tego dokumentu, jeśli pracodawca złożył już do ZUS dokument ZUS ZWUA, w którym potwierdził te okoliczności.

Nauczycielu jeśli nie masz jeszcze ustalonego kapitału początkowego to złóż:

 • dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przypadające przed 1 stycznia 1999 r. (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające wpisy dotyczące zatrudnienia),
 • dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia za lata przed 1999 rokiem (np. zaświadczenia na druku ERP-7, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające odpowiednie wpisy dotyczące wysokości wynagrodzenia).

Wniosek o nową emeryturę nauczycielską można składać już od sierpnia 2024 r.

Nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r., mogą złożyć wniosek najwcześniej w sierpniu 2024 r., czyli miesiąc przed wejściem w życie przepisów. Wnioski złożone przed 1 sierpnia 2024 r. będą skutkowały decyzją odmowną!

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/emerytura-nauczycielska-od-1-wrze%C5%9Bnia-2024-r.?
5/5 - (1 vote)