Zaktualizowano: 24 sierpnia.2021 r.

Przedsiębiorca, który ma zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może starać się o pomoc w ramach „pomocy publicznej udzielanej przez ZUS”. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest pomoc publiczna oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc publiczną z ZUS.

szukanie informacji na temat pomocy

Czym jest pomoc publiczna z ZUS?

Pomoc publiczna oferowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to działanie, które ma na celu poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy. Jako przedsiębiorca możesz skorzystać z pomocy publicznej oferowanej przez ZUS w takich formach jak:
1) rozłożenie na raty należności z tytułu składek,
2) odroczenie terminu płatności składek,
3) umorzenia należności z tytułu składek.

Pamiętaj, że aby móc skorzystać z ulgi lub umorzenia w ramach pomocy publicznej oferowanej przez ZUS muszą zostać spełnione 4 poniższe przesłanki:

 • ulga lub umorzenie udzielone zostaną ze środków publicznych (budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego, agencji rządowej itp.),
 • stanowić będą korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorcy,
 • będą miały charakter selektywny (czyli dotyczyć będą konkretnego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw),
 • będą zakłócały lub groziły zakłóceniem konkurencji oraz będą wpływały negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Jakich rodzajów pomocy publicznej udziela ZUS?

Rodzaje pomocy publicznej udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to: 1) pomoc de minimis oraz 2) pomoc publiczna inna niż de minimis np.restrukturyzacja, naprawa szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami.

Czym jest pomoc de minimis?

Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy.

Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Ponieważ każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać – warto zawsze dowiedzieć się od organu udzielającego pomocy, czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis i sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej szczegółowych informacji o rodzajach pomocy publicznej udzielanej przez ZUS możesz się dowiedzieć w swojej placówce.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc publiczną?

Warunki jakie należy spełnić w przypadku starania się o pomoc publiczną zależą od rodzaju pomocy publicznej i wygląda to następująco:

1) Pomoc de minimis
– Przedsiębiorca, który korzystał już kiedyś z pomocy de minimis (w ostatnich trzech latach podatkowych) musi mieć na uwadze, że nowa pomoc o którą się stara w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro łącznie ze starą pomocą!
– Niektóre sektory przedsiębiorstw mają mniejsze kwoty pomocy: sektor drogowy transporu towarów (nie może przekroczyć łącznie 100 tys. euro), sektor rybołówstwa i akwakultury (nie może przekroczyć łącznie 30 tys. euro), sektor rolnictwa (nie może przekroczyć łącznie 15 tys. euro)

2) Pomoc publiczna inna niż de minimis
– Pomoc na restrukturyzację (ZUS może udzielać pomocy w ramach przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne)
– Pomoc na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. Przedsiębiorca starający się o pomoc publiczną powinnien udowodnić szkodę, którą poniósł, wyrządziła klęska żywiołowa czy inne nadzwyczajne zdarzenie. Warto pamiętać tutaj, że wysokość strat musi być dokładnie oszacowana.

Kogo dotyczy pomoc publiczna udzielana przez ZUS?

Pomoc publiczna udzielana przez ZUS dotyczy przedsiębiorców w szerokim znaczeniu, czyli każdego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł finansowania. Mogą to być też np. fundacje, stowarzyszenia czy jednostki sektora publicznego, jeśli prowadzą działalność gospodarczą.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Starając się o pomoc publiczną z ZUS trzeba złożyć odpowiednie dokumenty:

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek (formularz RSR),
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek (formularz RSO),
Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek (formularz RSU).

Pamiętaj o tym, żeby we wniosku określić o jaki rodzaj pomocy publicznej się starasz!

Dodatkowe dokumenty wymagane przy pomocy de minimis

 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymałeś w tym roku i w dwóch poprzednich latach albo
 •  oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (Oświadczenie RPD) albo
 • oświadczenie o tym, że nie otrzymałeś takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD)

lub

 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – gdy starasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy pomocy na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami

 • Oświadczenie o tym, że nie otrzymałeś pomocy udzielanej na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami (Oświadczenie RPI) – jeśli nie dostałeś wcześniej takiej pomocy,
 • dokumenty, które pozwolą sprawdzić, czy ogólna wartość pomocy nie przekroczy wartości strat, jakie poniosłeś, pomniejszonych o odszkodowanie wypłacone z Twojego ubezpieczenia, np. oszacowanie szkody dokonane przez ubezpieczyciela, dokument potwierdzający wysokość umowy ubezpieczenia majątku, który uległ zniszczeniu itp.,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI).

Gdzie złożyć dokumenty o pomoc publiczną?

Dokumenty w sprawie pomocy publicznej z ZUS możesz złożyć w każdej placówce ZUS w naszym kraju, wysłać pocztą lub przesłać przez PUE. Placówkę ZUS w swoim mieście znajdziesz za pomocą naszej wyszukiwarki placówek ZUS.

Skorzystaj z pomocy Doradcy ZUS w sprawie ulg i umorzeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołał doradców ds. ulg i umorzeń, którzy pomogą w sprawach związanych z uregulowaniem zobowiązań wobec ZUS tzn. wybiorą najlepszą opcję dla płatnika oraz pomogą w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Zobacz, gdzie możesz się umówić na spotkanie z doradcą ds. ulg i umorzeń w swoim mieście:

Zestawienie numerów telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń
Placówka Nr telefonu
Oddział ZUS w Białymstoku
Siedziba Oddziału w Białymstoku (85) 748 66 66
Inspektorat w Augustowie (87) 643 91 41
Inspektorat w Zambrowie (86) 271 33 39 w. 208
Oddział ZUS w Bielsku Białej
Siedziba Oddziału w Bielsku-Białej (33) 825 30 70
Oddział ZUS w Biłgoraju
Siedziba Oddziału w Biłgoraju (84) 688 14 68
Inspektorat w Chełmie (82) 565 34 55  wew. 272
Oddział w Bydgoszczy
Siedziba Oddziału w Bydgoszczy (52) 341 82 56
Inspektorat w Bydgoszczy (52) 341 84 50
Inspektorat w Inowrocławiu (52) 356 10 72
Inspektorat w Nakle nad Notecią (52) 386 68 38
Inspektorat w Świeciu (52) 333 08 56
Inspektorat w Tucholi (52) 336 61 57
Inspektorat w Żninie (52) 303 06 20
Oddział ZUS w Chorzowie
Siedziba Oddziału w Chorzowie (32) 349 06 66
(32) 349 06 69
(32) 349 06 53
Oddział ZUS w Chrzanowie
Siedziba Oddziału w Chrzanowie (32) 624 55 11
(32) 624 55 10
(32) 318 11 77
Oddział ZUS w Częstochowie
Siedziba Oddziału w Częstochowie (34) 368 92 82
(34) 368 92 83
(34) 368 91 15
Oddział ZUS w Elblągu
Siedziba Oddziału w Elblągu (55) 641 92 27
Inspektorat w Iławie (89) 644 88 25
Oddział ZUS w Gdańsku
Siedziba Oddziału w Gdańsku (58) 307 82 73
Inspektorat w Gdyni (58) 666 47 76
Inspektorat w Gdańsku -Wrzeszczu (58) 524 87 42
Inspektorat w Wejherowie (58) 572 97 38
Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim
Siedziba Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim (95) 739 53 79
Oddział ZUS w Jaśle
Siedziba Oddziału w Jaśle (13) 446 29 17
Oddział ZUS w Kielcach
Siedziba Oddziału w Kielcach (41) 367 75 48
Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim (41) 263 37 13 w. 205
Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej (41) 251 57 35 w. 213
Oddział ZUS w Koszalinie
Siedziba Oddziału w Koszalinie (94) 348 57 21
Oddział ZUS w Krakowie
Siedziba Oddziału w Krakowie (12) 424 63 66
Inspektorat  Kraków – Łagiewniki (12) 252 41 83
Oddział ZUS w Legnicy
Siedziba Oddziału w Legnicy (76) 876 43 91
Oddział ZUS w Lublinie
Siedziba Oddziału w Lublinie (81) 535 75 92
(81) 535 76 77
I Oddział w Łodzi
Siedziba I Oddziału w Łodzi (42) 638 26 76
II Inspektorat w Łodzi (42) 638 20 59
II Oddział w Łodzi
Siedziba II Oddziału w Łodzi (43) 824 56 56 wew. 431
Inspektorat w Łodzi (42) 638 21 74
Oddział ZUS w Nowym Sączu
Siedziba Oddziału w Nowym Sączu (18) 449 82 91
Oddział ZUS w Olsztynie
Siedziba Oddziału w Olsztynie (89) 521 20 22
Inspektorat w  Kętrzynie (89) 752 98 20
Oddział ZUS w Opolu
Siedziba Oddziału w Opolu (77) 451 14 25
Inspektorat w Strzelcach Opolskich (77) 409 57 02
Inspektorat w Nysie (77) 408 77 63
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim
Siedziba Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim (62) 735 72 47
Inspektorat w Kaliszu (62) 766 17 42 wew. 377
Inspektorat w Kępnie (62) 782 11 99
Inspektorat w Lesznie (65) 525 84 12
Inspektorat w Rawiczu (65) 546 19 45
Oddział ZUS w Pile
Siedziba Oddziału w Pile (67) 210 56 52
Oddział ZUS w Płocku
Siedziba Oddziału w Płocku (24) 262 52 71  wew. 31-04
502 001 123
Inspektorat w Ostrołęce (29) 760 77 17
502 009 807
I Oddział w Poznaniu
Siedziba I Oddziału w Poznaniu (61) 841 69 43
II Oddział ZUS w Poznaniu
Siedziba Oddziału w Poznaniu (61) 874 53 33
(61) 874 66 52
502 006 957
502 006 360
Inspektorat w Gnieźnie (61) 424 05 78
Inspektorat w Koninie (63) 246 67 80
505 143 592
Inspektorat we Wrześni (61) 437 43 22
502 006 978
Oddział ZUS w Radomiu
Siedziba Oddziału w Radomiu (48) 385 62 61,
(48) 385 62 63
Oddział ZUS w Rybniku
Siedziba Oddziału w Rybniku (32) 439 12 03
Inspektorat w Tychach (32) 219 11 25 wew. 013
Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim (32) 459 27 43
Oddział ZUS w Rzeszowie
Siedziba Oddziału w Rzeszowie (17) 867 50 30
(17) 867 50 27
(17) 867 50 76
Inspektorat w Mielcu (17) 583 12 51 wew. 105
Inspektorat w Przemyślu (16) 670 49 94 wew. 309
Inspektorat w Przeworsku (16) 649 12 62
(16) 649 12 69
Inspektorat w Stalowej Woli (15) 843 39 23
Oddział ZUS w Siedlcach
Siedziba Oddziału w Siedlcach (25) 640 17 60
Oddział ZUS w Słupsku
Siedziba Oddziału w Słupsku (59) 841 9145
Inspektorat w Chojnicach (52) 397 70 57 do 59 wew. 161
Oddział ZUS w Sosnowcu
Siedziba Oddziału w Sosnowcu (32) 368 33 87
(32) 368 32 98
Oddział ZUS w Szczecinie
Siedziba Oddziału w Szczecinie (91) 459 60 80
Inspektorat w Stargardzie (91) 579 25 03
Oddział ZUS w Tarnowie
Siedziba Oddziału w Tarnowie (14) 632 77 48
Inspektorat w Bochni (14) 615 29 19
Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim
Siedziba Oddziału w Tomaszowie Maz. (44) 726 36 05
Inspektorat w Piotrkowie Tryb. (44) 646 84 34
Oddział ZUS w Toruniu
Siedziba Oddziału w Toruniu (56) 610 93 19
Inspektorat we Włocławku (54) 230 73 41
Inspektorat w Grudziądzu (56) 450 67 98
Inspektorat w Brodnicy (56) 498 36 08
Oddział ZUS w Wałbrzychu
Siedziba Oddziału w Wałbrzychu (74) 649 73 31
Inspektorat w Kamiennej Górze (75) 646 86 55
I Oddział ZUS w Warszawie
Siedziba I Oddziału w Warszawie (22) 538 29 38
Inspektorat Warszawa -Wola (22) 533 38 20
II Oddział w Warszawie
Siedziba II Oddziału w Warszawie (22) 590 23 52
Inspektorat Warszawa – Praga Północ (22) 714 20 91
Inspektorat w Wołominie (22) 776 58 49
III Oddział w Warszawie
Siedziba III Oddziału w Warszawie 502 006 483
Inspektorat w Pruszkowie (22) 770 54 13
Inspektorat w Żyrardowie (46) 854 03 42
Oddział ZUS we Wrocławiu
Siedziba Oddziału we Wrocławiu (71) 360 61 61
I Inspektorat we Wrocławiu (71) 360 68 98
II Inspektorat we Wrocławiu (71) 360 66 31
Oddział ZUS w Zabrzu
Siedziba Oddziału w Zabrzu (32) 277 88 71
Inspektorat w Tarnowskich Górach (32) 393 22 82
Oddział ZUS w Zielonej Górze
Siedziba Oddziału w Zielonej Górze (68) 329 43 86
5/5 - (4 votes)