Zaktualizowano: 21 listopada.2022 r.

Podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymają wezwanie z PFR do zawarcia tej umowy. Nie podpisałeś umowy o PPK? Dostaniesz e-wezwanie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Gdzie można wyjaśnić wątpliwości lub uzyskać pomoc w sprawie wezwania z PFR, które znajduje się na PUE ZUS? Jaki jest numer telefonu na infolinię PFR? W razie wątpliwości dotyczących wezwania, należy kontaktować się z Infolinią PFR pod nr (22) 703 43 63.

Wezwania z PFR do podpisania umowy o zarządzanie PPK na PUE ZUS

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Gromadzone w PPK środki stanowią prywatną własność uczestników i podlegają dziedziczeniu.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) została przygotowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uzgodnienie kluczowych założeń programu PPK to efekt wspólnej pracy rządu, Polskiego Fundusz Rozwoju (PFR), organizacji pracodawców i związków zawodowych. Podpisanie ustawy poprzedzone było wielomiesięcznymi szerokimi konsultacjami społecznymi, mającymi na celu uzgodnienie rozwiązań korzystnych dla wszystkich zaangażowanych stron.

Za wdrożenie oraz ewidencjonowanie całego programu odpowiedzialny jest Polski Fundusz Rozwoju oraz powołana w drodze art. 77 ustawy o PPK spółka zależna PFR Portal PPK. Nadzór nad systemem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Kogo dotyczy obowiązek zawarcia umów PPK?

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK został nałożony na podmiot zatrudniający, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK na:

 • pracodawcę, o którym mowa w art. 3 k.p. – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy o PPK, czyli pracowników,
 • nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy o PPK, czyli osób wykonujących pracę nakładczą,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy o PPK, czyli członków tych spółdzielni,
 • zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy o PPK, czyli osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 k.c. stosuje się przepisy dotycząc zlecenia,
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy o PPK, czyli członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Kto nie musi wdrażać PPK?

Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to:

 • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • podmioty, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK – prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia,
 • osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Wezwania z PFR na PUE ZUS od 18 listopada

Przepisy, które weszły w życie 15 października br. , umożliwiają PFR przekazanie wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem PUE ZUS.

W związku z tym, od 18 listopada na PUE ZUS, na profilach płatników składek (podmiotów zatrudniających), którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK, będą zamieszczane wezwania z PFR, w których treści znajdzie się:

 1. wezwanie do zawarcia tej umowy z tzw. wyznaczoną instytucją finansową, czyli PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. albo do przekazania do PFR za pośrednictwem formularza internetowego informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Podmiot zatrudniający powinien to zrobić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Lista instytucji finansowych zarządzających PPK dostępna jest na stronie internetowej https://www.mojeppk.pl/wezwania

 1. wezwanie  do wypełnienia formularza w celu poinformowania PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie nie zawarcia tej umowy.

Link do formularza znajduje się w wezwaniu. Do formularza podmiot zatrudniający może zalogować się stronie  internetowej wezwania-ppk.pfr.pl za pomocą NIP i TOKENU podanych w treści wezwania.

Gdzie znajduje się wezwanie na PUE ZUS

Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zostanie  umieszczone  w roli Płatnik w menu bocznym  „Dokumenty  i wiadomości” > „Skrzynka odbiorcza” okno „Lista dokumentów odebranych”.

Plik z pismem z PFR nie wymaga potwierdzenia odbioru. O zamieszczeniu wezwania na PUE ZUS, zainteresowani zostaną powiadomieni mailem lub SMS-em.

Pomoc w sprawie wezwań na PUE ZUS z PFR 

Podmioty, które otrzymały wezwanie i mają w związku z tym wątpliwości lub potrzebują pomocy, powinny kontaktować się z Infolinią PFR pod nr (22) 703 43 63 (Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.) bo ZUS nie odpowiada za treść wezwań ani za obsługę umów o zarządzanie PPK.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wezwania-z-pfr-do-podpisania-umowy-o-zarzadzanie-ppk-na-pue-zus/4280733
 2. https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Poradnik-oszcz-dzaj-cego-w-PPK-1062020.pdf
 3. https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/PPK_w_praktyce-Umowy.pdf
 4. https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Do-pracodawcow-trafia-wkrotce-wezwania-PFR-do-zawarcia-umowy-o-zarzadzanie-PPK.html
4.9/5 - (30 votes)