Zaktualizowano: 16 września.2022 r.

Odwołanie od decyzji ZUS – Dostałeś negatywną decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie: zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pogrzebowego, emerytury, pobytu w sanatorium, renty socjalnej lub innego świadczenia? Od każdej decyzji ZUS możesz się odwołać, przeczytaj nasz poradnik w którym dowiesz się jak krok po kroku napisać dobrze odwołanie do ZUS.
odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Każdego dnia wielu ludzi w naszym kraju stara się załatwić za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeróżne świadczenia, odszkodowania, dodatki lub inne sprawy. Najczęściej wnioskujemy o: zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rehabilitacyjne, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności itp. Czasami zdarza się tak, że dostajemy negatywną decyzje do ZUS. Czy w takim przypadku można coś zrobić? Tak od każdej decyzji, którą wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych możemy się odwołać!

Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać takie elementy jak: dane osobowe i adresowe osoby składającej odwołanie, datę odwołania, oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.Odwołanie od decyzji ZUS Wzór

Jan Kowalski                                                                                                                                          Janów,02.11.2018r.
ul. Swobodna 2/3
Janów 55-554

Nazwa Sądu Właściwego (Z pouczenia)

za pośrednictwem: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Janowie

Odwołanie

Składam odwołanie od decyzji ZUS z dnia 10 października 2018 r., znak 12099/2018 , którą doręczono mi w dniu 17 października 2018 r. odmawiającej mi prawa np. do jakiegoś zasiłku/świadczenia
Wnoszę o zmianę decyzji i przyznanie mi prawa do zasiłku/świadczenia.
Organowi wydającemu decyzję zarzucam błędne ustalenie stanu faktycznego co do mojej sytuacji w związku z „wspominamy rzeczy, które miały negatywny wpływ na naszą decyzje np. wykonywaniem pracy zarobkowej w trakcie zwolnienia a rzeczywiście cały czas na zwolnieniu przebywaliśmy w domu”

Uzasadnienie

W tej części uzasadniamy swoje odwołanie czyli dlaczego mamy rację co do tego, że nam się te świadczenie należy. Wspominamy też o tym, że mamy jakieś dowody świadczące na naszą korzyść.
Podpisujemy z imienia i nazwiska : Jan Kowalski

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Wszystkie odwołania od decyzji ZUS kierujemy na piśmie lub ustnie w placówce ZUS do właściwych sądów okręgowych lub sądów rejonowych dla naszego miejsca zamieszkania. Dokładne dane właściwego sądu do którego należy adresować nasze odwołanie w sprawie decyzji ZUS są podane w pouczeniu na piśmie w którym jest decyzja.
Ważne!
Jeśli wysyłasz, zanosisz  lub składasz ustnie odwołanie to pamiętaj o potwierdzeniu, które może się przydać jako dowód, że takie odwołanie miało miejsce.

W jakim terminie złożyć odwołanie?

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS w naszej sprawie to odwołanie od decyzji ZUS trzeba złożyć w terminie miesiąca od doręczenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętajcie, ze odwołanie do ZUS składamy na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ.

Co robi ZUS po otrzymaniu odwołania?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku, gdy stwierdzi, że Twoje odwołanie jest zasadne, wówczas zmieni decyzję w Twojej sprawie – Pamiętaj, że ZUS ma na to 30 dni od chwili otrzymania takiego odwołania od Ciebie. W przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna, że odwołanie nie jest zasadne to przekaże sprawę do sądu w terminie 30 dni od chwili otrzymania odwołania od Ciebie.
PODSUMOWANIE
1) Jeśli się nie zgadzasz z decyzją ZUS możesz napisać odwołanie
2) Odwołanie od decyzji ZUS składasz w placówce ZUS
3) Odwołanie od decyzji ZUS możesz złożyć na piśmie lub ustnie
4) Na odwołanie od decyzji ZUS masz miesiąc czasu
5) Zobacz wzór odwołania od decyzji ZUS

4/5 - (85 votes)