Zaktualizowano: 23 lipca.2022 r.

ZUS ERN-P

Formularz ERN-P – Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Aktualizacja formularza: 8 lipca 2022 r. Zastąpił formularz: ZUS Rp-1a

Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERN-P z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ERN-P?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na formularzu OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia oraz ewentualnie posiadaną dokumentację leczniczą. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia tego wniosku.
Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Co załatwisz wnioskiem ERN-P?

Wniosek ten możesz złożyć, jeśli masz przyznaną rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy na okres, który został podany w decyzji ZUS, i ubiegasz się o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres.
To, czy otrzymasz rentę na kolejny okres, będzie zależało od ustaleń lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. Ważne! Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na formularzu OL-9, oraz ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku.
Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu złożysz wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy – przed upływem ważności obowiązującego orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego na czas określony – to prawo do świadczenia zostanie przedłużone na okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia.
Ważne!
Jeśli zmieni się Twój adres, zarówno w toku postępowania, jak i po jego zakończeniu, masz obowiązek zawiadomić o tym fakcie ZUS (organ rentowy). Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

4/5 - (11 votes)