Zaktualizowano: 30 marca.2021 r.

Wniosek Oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej

Formularz Oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej – Wniosek dłużnika o umorzenie – abolicja – Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej

►►► Kliknij aby pobrać formularz Oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej?

Wypełniamy takie elementy wniosku jak:
1. Dane identyfikacyjne płatnika
NIP
Imię i nazwisko

2. Dane dotyczące prowadzonej pozarolniczej działalności
Oznaczenie prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Przedmiot prowadzonej działalności
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/ KRS
Okres prowadzenia działalności
Forma opodatkowania
Urząd Skarbowy

3. Ocena ilościowa i jakościowa przedsiębiorcy
1.ostatnie lata kalendarzowe lub jeśli oświadczenie wypełniane jest po 30.06. bieżącego roku, to 2 ostatnie lata i 1 półrocze
bieżącego roku
2.Proszę wpisać szacunkową wartość majątku firmowego, np. wartości niematerialne i prawne, majątek rzeczowy, majątek
finansowy, należności długoterminowe, zapasy, papiery wartościowe, środki pieniężne, itd.
3.Proszę wpisać szacunkową wartość wszystkich zobowiązań firmowych, np. z tytułu podatków, zaciągniętych kredytów, itd.
4.Czy grupa kapitałowa (lub znaczący podmiot gospodarczy w regionie) jest jednym z kluczowych odbiorców.

5/5 - (2 votes)