Zaktualizowano: 31 lipca.2022 r.

ZUS ZNp-7 wniosek online

Formularz ZNp-7 – Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
Aktualizacja formularza: 7 lutego 2022 r.

Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZNp-7 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić Wniosek ZNp-7?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy Wypełnij Część I wniosku. Część II wniosku wypełnia płatnik składek.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres zamieszkania
5. Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z Pouczeniem

Przez jaki okres przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy (360 dni).

Okoliczności, które pozbawiają prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, jeśli:
– jesteś uprawniony do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku solidarnościowego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
– przebywasz w areszcie tymczasowym lub odbywasz karę pozbawienia wolności,
– korzystasz z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
– wykonujesz w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracę zarobkową, bądź wykorzystujesz świadczenie rehabilitacyjne niezgodnie z jego celem.

Niezbędne dokumenty

Do wniosku dołącz:
– zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż na miesiąc przed datą kiedy składasz wniosek,
– wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk OL-10) – ten druk nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa osoba, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia, albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność,
– protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy,
– decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej – jeśli niezdolność do pracy ma związek z chorobą zawodową.
Nie musisz składać dokumentacji wypadkowej oraz decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, jeśli dokumenty te złożyłeś w ZUS wcześniej np. gdy składałeś wniosek o zasiłek chorobowy.
– jeżeli świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ZUS – zaświadczenie płatnika składek:
— Z-3 – dla pracowników,
— Z-3b – dla ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
— Z-3a – dla pozostałych ubezpieczonych.

5/5 - (2 votes)