Zaktualizowano: 22 października.2023 r.

ZUS Z-15

Wniosek o zasiłek opiekuńczy. Poniżej link do wniosku ZUS Z-15 ze strony ZUS.pl

►►► Kliknij aby pobrać Wniosek ZUS Z-15 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

POUCZENIE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.).
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat oraz innym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się
małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, pod warunkiem, że w okresie sprawowania opieki pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny przysługuje łącznie przez okres do 60 dni w roku kalendarzowym. Z tytułu opieki nad innymi chorymi członkami rodziny, w tym chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat, zasiłek opiekuńczy
przysługuje przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Jest to wymiar przysługujący bez względu na liczbę dzieci oraz niezależny od liczby innych członków rodziny wymagających opieki, jak również od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego. W przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, albo legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, albo porzuciła dziecko, ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, w wymiarze do 8 tygodni, tj. 56 dni, nie dłużej niż do ukończenia
przez dziecko 8 tygodnia życia. Wymiar zasiłku opiekuńczego w takim przypadku nie jest związany z rokiem kalendarzowym i jest niezależny od wymiaru określonego wyżej (60 i 14 dni). Przepis ten ma zastosowanie także do innego ubezpieczonego członka najbliższej
rodziny, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny. Warunek ten nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 2 lat (w takim przypadku punkt 1 wniosku nie musi być wypełniony). Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:
— w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
— w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
— za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo
wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia,
— za okres, w którym zaświadczenie lekarskie straciło ważność wskutek kontroli prawidłowości orzekania i wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Uwaga:
Wniosek o zasiłek opiekuńczy należy złożyć płatnikowi zasiłku przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem
nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub członkiem rodziny.
Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować płatnika zasiłku o okolicznościach, które uległy zmianie w stosunku do podanych we
wniosku o zasiłek opiekuńczy.
Jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS i podstawą do ustalenia uprawnień do zasiłu opiekuńczego za nieprzerwany okres sprawowania
opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu
elektronicznego e-ZLA, ubezpieczony składając wniosek o zasiłek opiekuńczy wypełnia tylko Część I wniosku.

4.7/5 - (23 votes)