Zaktualizowano: 8 marca.2021 r.

ZUS-RZ-OZS-01 Oświadczenie

Formularz ZUS-RZ-OZS-01 – Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (w wersji polsko-chorwackiej)

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS-RZ-OZS-01 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Inne aktualne formularze związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz w sekcji ze wszystkimi aktualnymi formularzami ZUS.

Co warto wiedzieć o wniosku ZUS-RZ-OZS-01?

Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą powinna zostać poświadczona przez:
– właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w państwie zamieszkania emeryta/rencisty/upoważnionej osoby sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą, albo przez,
– osobę upoważnioną w polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej.

Niniejszy formularz organ rentowy przekazuje emerytom i rencistom zamieszkałym za granicą zwykle raz w każdym roku kalendarzowym. Po wypełnieniu, podpisaniu i potwierdzeniu własnoręczności złożonego podpisu, formularz ten należy przekazać do organu rentowego, który wypłaca świadczenia, w terminie określonym na pierwszej stronie formularza.

W przypadku nieprzedłożenia podpisanego oświadczenia – stosownie do art. 134 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – wypłatę świadczeń, zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, wstrzymuje się od miesiąca, w którym organ rentowy wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ww. ustawy – w razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu.

W razie zmiany danych, np. zmiany numeru rachunku bankowego lub adresu, należy przekazać te informacje niezwłocznie do jednostki ZUS.

3.7/5 - (3 votes)