Zaktualizowano: 27 września.2022 r.

Dane osobowe lub adresowe, które przekazujesz do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych, muszą być poprawne i aktualne. Zmieniasz adres zamieszkania? Sprawdź jak dokonać zmiany danych osobowych lub adresowych w ZUS? Jaki należy złożyć wniosek

Zmiana danych osobowych lub adresowych

Kogo dotyczy zmiana danych w ZUS?

Zmiana danych osobowych lub adresowych w ZUS dotyczy osoby uprawnionej lub upoważnionej do odbioru świadczenia albo alimentów z organu rentowego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zmiana danych osobowych lub adresowych w ZUS powinna zostać złożona na wniosku EZP (Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce). Wypełnij wniosek EZP, jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz:

  • zgłosić do ZUS zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego,
  • zgłosić do ZUS, żeby Twoje świadczenie było przekazywane na rachunek bankowy.

Na podstawie wniosku EZP (Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni dane w ZUS. Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz zmienić dane, wypełnij formularz EZZ lub ZUS-RZ-WZD-01.

Dodatkowo do wniosku należy złożyć dokument Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający wnioskowaną zmianę.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Zmiana danych adresowych lub osobowych do ZUS powinna być zgłoszona niezwłocznie po zmianie danych osobowych lub adresowych.

W jaki sposób zgłosić zmianę danych adresowych lub osobowych do ZUS?

Zmianę danych adresowych lub osobowych do ZUS za pomocą wniosku możesz złożyć:

• osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS
(pisemnie lub ustnie do protokołu)
• za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego
• w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

Ile czasu ma ZUS na zmianę danych osobowych lub adresowych?

Wniosek o zmianę danych adresowych lub osobowych jest rozpatrywany przez organ rentowy. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy dokona zmiany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do załatwienia sprawy.

4.8/5 - (20 votes)