Zaktualizowano: 24 lipca.2022 r.

Wniosek o rentę socjalną online

Formularz Wniosek o rentę socjalną – Wniosek za pomocą które można się starać o rentę socjalną.

Data aktualizacji: 14 lipca 2021 r.

►►► Kliknij aby pobrać Wniosek o rentę socjalną z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek o rentę socjalną?

Instrukcja wypełnienia wniosku o rentę socjalną:
1. Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
2. Pola białe wniosku wypełnia oraz udziela odpowiedzi na przedstawione pytania osoba ubiegająca się o rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub za ich zgodą kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź inna osoba.
3. Pola zacienione wypełnia osoba przyjmująca wniosek.
4. W wierszach tekstu oznaczonych znakiem* należy skreślić niewłaściwą część dla sytuacji osoby ubiegającej się o rentę socjalną.
5. Na żądanie osoby przyjmującej wniosek, należy przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające wpisane do wniosku dane i informacje.
6. Wypełniając oświadczenie zawarte w części IV wniosku, należy przy odpowiedzi:
1) w pkt. 1-8 skreślić niewłaściwe słowa: Tak lub Nie;
2) przy odpowiedzi Tak w pkt. 5-8 dołączyć stosowne zaświadczenia;
3) w przypadku współwłasności nieruchomości rolnej podać wielkość udziału w tej współwłasności.
7. Oświadczenie zawarte w części V wypełniają osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności.
8. Dane w oświadczeniu w części VA pkt 1 podane przez osobę, której wniosek dotyczy, potwierdza dyrektor aresztu lub zakładu karnego.

5/5 - (2 votes)