Zaktualizowano: 30 listopada.2022 r.

Druk ZUS EWG-W

Formularz EWG-W – Wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej

►►► Kliknij aby pobrać formularz EWG z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić formularz EWG-W?

Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz:
– wskazać osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej,
– zmienić poprzednią dyspozycje,
– odwołać poprzednią dyspozycje bez wskazywania żadnych innych osób uposażonych.
Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. W formularzu podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Co załatwisz formularzem EWG-W?

1. Za pomocą tego formularza możesz:
— po raz pierwszy dokonać wskazania jednej lub kilku osób jako osób uposażonych, które w razie Twojej
śmierci nabędą prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego zwanego „wypłatą gwarantowaną,
— zmienić poprzednią dyspozycję poprzez wskazanie innych, dodatkowych osób uposażonych albo poprzez
oznaczenie w inny sposób udziału procentowego w wypłacie gwarantowanej,
— odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.
Ważne! Jeśli zmieni się Twój adres, zarówno w toku postępowania, jak i po jego zakończeniu, masz
obowiązek zawiadomić o tym fakcie ZUS (organ rentowy). Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Kto może dokonać wskazania osób uposażonych?

Wskazania osób uposażonych możesz dokonać, jeśli:
— jesteś osobą, która nabyła prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego
co najmniej 65 lat, tj. wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny (obowiązującego od
1 października 2017 r.) oraz posiadasz subkonto w ZUS,
— przyznaliśmy Ci z urzędu emeryturę od dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego
przewidzianego dla mężczyzny w przepisach obowiązujących do 30 września 2017 r. oraz posiadałaś
subkonto w ZUS,
— do dnia poprzedzającego osiągnięcie wieku emerytalnego 65 lat miałaś ustalone prawo do okresowej
emerytury kapitałowej, do której prawo wygasło z tym dniem i ponownie obliczyliśmy Ci emeryturę z FUS poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury środków zapisanych na subkoncie w ZUS
— do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny w przepisach obowiązujących do 30 września 2017 r. miałaś ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, do której prawo wygasło z dniem poprzedzającym osiągnięcie tego wieku i ponownie obliczyliśmy Ci wysokość emerytury z FUS – poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia tej emerytury środków zapisanych na subkoncie w ZUS
— na Twój wniosek zgłoszony po 30 września 2017 r. ponownie obliczyliśmy wysokość Twojej emerytury
z FUS przyznanej przed 1 października 2017 r. – poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia tej emerytury środków zapisanych na subkoncie w ZUS i Twoje prawo do okresowej emerytury kapitałowej
wygasło z dniem poprzedzającym dzień, od którego ponownie obliczyliśmy wysokość Twojej emerytury z FUS.

5/5 - (4 votes)