Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Kombatanci mogą liczyć na dodatek kombatancki od 1 marca 2024 r. w wysokości 330,07 zł. Kto jest określany jako kombatant? Komu przysługuje dodatek kombatancki? Jakie dokumenty są wymagane, aby uzyskać dodatek kombatancki? Ile wynosi dodatek kombatancki w 2024 roku?

szukanie informacji o dodatku pielęgnacyjnym z ZUS

Kim jest kombatant?

Kombatant – według polskiej ustawy o kombatantach, kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to jest dodatek kombatancki?

Dodatek kombatancki to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osoby uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które starają się o przyznanie dodatku kombatanckiego muszą złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego – pobierz ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
  • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ile wynosi dodatek kombatancki w 2024?

Dodatek kombatancki od 1 marca 2024 r. wynosi 330,07 zł. Kwota dodatku kombatanckiego jest podwyższana co roku przy waloryzacji świadczeń.

Rodzaj dodatku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 330,07 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 495,11 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 330,07 zł
dodatek kompensacyjny 49,51 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych 330,07 zł
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł
do 330,07 zł 
dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł

Kiedy można złożyć dokumenty?

Dokumentacje związaną z przyznaniem dodatku kombatanckiego można złożyć w każdym czasie, najlepiej bezzwłocznie po uzyskaniu decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku emerytalnego zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku

Gdzie złożyć wniosek o dodatek kombatancki?

Wniosek o dodatek kombatancki można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Ile czeka się na decyzję ZUS w sprawie dodatku kombatanckiego?

Wniosek o dodatek kombatancki rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Czy można się odwołać od negatywnej decyzji w sprawie dodatku kombatanckiego?

Osoby, które nie zgadzają się z decyzją w sprawie dodatku kombatanckiego mogą złożyć odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-kombatancki-oraz-dodatek-kompensacyjny
  • https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych
5/5 - (4 votes)