Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Dodatek za tajne nauczanie to świadczenie, które przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie oraz przysługuje również nauczycielom, którzy przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Jakie należy złożyć dokumenty o dodatek za tajne nauczanie? Ile wynosi dodatek za tajne nauczanie? Co kiedy przysługuje Ci więcej niż jeden dodatek?

szukanie informacji o dodatku pielęgnacyjnym z ZUS

Co to jest dodatek za tajne nauczanie?

Dodatek za tajne nauczanie to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty, która w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczała w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Komu przysługuje dodatek za tajne nauczanie?

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje Ci jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

  • w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziłeś tajne nauczanie,
  • przed 1 września 1939 r. nauczałeś w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Jaka jest wysokość dodatku za tajne nauczanie w 2024?

Wysokość dodatku za tajne nauczanie od 1 marca 2024 r. wynosi 330,07 zł:

Rodzaj dodatku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 330,07 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 495,11 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 330,07 zł
dodatek kompensacyjny 49,51 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych 330,07 zł
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł
do 330,07 zł

 

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł

Wysokość aktualnych kwot dodatków emerytalnych można sprawdzić tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

Jakie należy złożyć dokumenty i kiedy?

Osoby, które starają się o dodatek za tajne nauczanie muszą złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku za tajne nauczanie
  • zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty.

Dokumentacje związaną z ubieganiem się o dodatek za tajne nauczanie możemy złożyć w każdej chwili, najlepiej bezzwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Gdzie złożyć dokumenty związane z dodatkiem za tajne nauczanie?

Wniosek o dodatek za tajne nauczanie można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku przez ZUS?

Wniosek o dodatek za tajne nauczanie rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Co kiedy przysługuje Ci więcej niż jeden dodatek?

Osoba, która jest uprawniona do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie musi być świadoma tego, że przysługuje w takiej sytuacji tylko jeden z tych dodatków – wyższy lub wybrany. Ty wybierasz który.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-za-tajne-nauczanie
  • https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych
5/5 - (5 votes)