Zaktualizowano: 9 listopada.2022 r.

ZUS EUZ Wniosek

Druk EUZ – Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorców
Aktualizacja formularza: 2 lutego 2022 r.

Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz EUZ z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Jak wypełnić wniosek EUZ?

Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz:
— zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub
— wyrejestrować członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
3. Pola wyboru zaznacz znakiem X
4. Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją

Co załatwisz tym wnioskiem EUZ?

Gdy złożysz ten wniosek, to w zależności od Twojego wniosku:
— zgłosimy do ubezpieczenia zdrowotnego wskazanych członków rodziny albo
— wyrejestrujemy z ubezpieczenia zdrowotnego wskazanych członków rodziny, których poprzednio zgłosiłeś.

Członkami rodziny są:
— dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
— małżonek,
— wstępni (np. ojciec, matka, dziadek, babka) pozostający z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz zamieszkują na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Inne aktualne formularze związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz w sekcji ze wszystkimi aktualnymi formularzami ZUS.

4.6/5 - (17 votes)