Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Jak uzyskać świadczenie w postaci zasiłku pogrzebowego? Co trzeba przygotować, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy? Jakie trzeba złożyć dokumenty, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy od ZUS? Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy krok po kroku?

Ile wynosi Zasiłek pogrzebowy ZUS i komu przysługuje?

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to forma pomocy przyznawana jednorazowo przez ZUS, której celem jest pokrycie wydatków poniesionych z pochówkiem zmarłego po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Co trzeba przygotować?

Osoby, które chcą uzyskać zasiłek pogrzebowy osobiście muszą złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku Z-12.
  Druk wniosku w celu jego wypełnienia możesz pobrać ze strony internetowej ZUS lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa „Złożenie dokumentu Z-12”).
 2. Odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Dokumentem do wypłaty zasiłku pogrzebowego może być wystawiony za granicą akt zgonu (natomiast nie może to być tymczasowy akt zgonu wystawiony za granicą).
 3. Oryginały rachunków poniesionych  kosztów pogrzebu. Jeżeli oryginały rachunków zostały przedłożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty potwierdzające Twój stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa  z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktu stanu cywilnego, dowód osobisty) zawierające wymagane dane, dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 6. Pisemne upoważnienie przez wnioskodawcę zakładu pogrzebowego do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy wraz z dokumentami oraz do wypłaty zasiłku pogrzebowego na rachunek bankowy tego zakładu- jeżeli wnioskodawcą jest członek rodziny zmarłego i występuje z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Na wniosku o zasiłek pogrzebowy powinna widnieć adnotacja pracownika zakładu pogrzebowego, który przyjął wniosek, że „ tożsamość wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentu tożsamości – nazwa dokumentu, adnotację sporządził … (imię i nazwisko)…” oraz potwierdzenie pieczątką (jeśli pracownik ją posiada).
 7. Zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej, organizacji politycznej lub społecznej stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu przez te podmioty.
 8. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 9. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport).
 10. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa ZUS PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jaki jest czas na załatwienie sprawy?

Starając się o świadczenie w postaci zasiłku pogrzebowego warto znać ważne terminy takie jak:

 1. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od  dnia śmierci osoby.
 2. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie  Policji lub prokuratury albo inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyny uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.
 3. Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Komplet dokumentów dostarcz do:
  • terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która ustalała prawo i wypłacała osobie zmarłej emeryturę, rentę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, świadczenie przysługujące cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych, rentę socjalną,
  • terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania, w przypadku śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub członka jej rodziny, albo śmierci osoby pobierającej zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać zasiłek.
 3. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

To musisz wiedzieć!

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy będzie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
 3. W przypadku odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego otrzymasz  z ZUS decyzję.
 4. Korespondencję w sprawie zasiłku pogrzebowego otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku pogrzebowego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.
4.7/5 - (3 votes)