Zaktualizowano: 23 lipca.2022 r.

Wniosek o emeryturę częściową EMC

Formularz EMC – Wniosek o emeryturę częściową

Aktualizacja formularza: 2 września 2021 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz EMC z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Co załatwisz tym wnioskiem?

1. Gdy złożysz wniosek EMC:
— rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury częściowej z ZUS i wydamy decyzję w tej sprawie oraz
— rozpoczniemy postępowanie o emeryturę z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej – jeśli masz
okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE)/
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w Wielkiej Brytanii.
2. Nie masz jeszcze wyliczonego kapitału początkowego? Ustalimy Ci go na podstawie tego wniosku.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek?

3. Wniosek o emeryturę częściową możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:
— wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania; jeśli
mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,
— jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu
na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce,
— jeśli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA,
w Wielkiej Brytanii lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu
społecznym, Twój wniosek rozpatruje oraz przekazuje do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej jedna
z placówek ZUS2, które realizują umowy międzynarodowe,
— jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Jak wycofać wniosek EMC?

4. Możesz wycofać ten wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu. Nie musisz tego uzasadniać.
Wniosek o emeryturę częściową możesz wycofać:
— jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
— w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Gdy wycofasz wniosek, umorzymy postępowanie w sprawie emerytury częściowej. Jeśli wycofasz wniosek dotyczący emerytury zagranicznej, przekażemy informację do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Potrzebne dokumenty

6. Dokumenty, na podstawie których ustalamy emeryturę częściową, to w szczególności:
— „Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych” (formularz ERP-6),
— formularz unijny E 207 PL „Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” –
dotyczy osób, które mają okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach
członkowskich UE/ EFTA albo Wielkiej Brytanii,
— zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) lub innego właściwego organu potwierdzające okresy
składkowe i nieskładkowe w Polsce,
— dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym, lub w państwach członkowskich UE/ EFTA lub Wielkiej Brytanii,
— zaświadczenie pracodawcy (płatnika składek) o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (może być wystawione na dotychczasowym druku ZUS Rp-7),
— legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o emeryturze częściowej?

Informacje na temat:
— warunków przyznawania emerytury częściowej oraz obliczania jej wysokości,
— zasad uwzględniania okresów ubezpieczenia za granicą przy ustalaniu prawa do tej emerytury
uzyskasz w każdej placówce ZUS (także podczas e-wizyty; zob. www.zus.pl/e-wizyta) lub na naszej
stronie internetowej www.zus.pl. Na stronie www.zus.pl znajdziesz też listę naszych placówek wraz z adresami i godzinami przyjęć.

5/5 - (5 votes)