Zaktualizowano: 25 stycznia.2023 r.

Bon turystyczny to instrument, który wspiera polskie rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Polski Bon turystyczny ZUS można aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoby, które mają prawo do świadczenia wychowawczego 500+, na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] mają wszystkie informacje o przyznanym im bonie i tam też mogą go aktywować. Polskim Bonem Turystycznym można dokonywać płatności do 31 marca 2023 roku za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych wpisanych na listę podmiotów uprawnionych. Przeczytaj więcej informacji o Polskim Bonie turystycznym w naszym artykule.

Wakacje z polskim bonem turystycznym 2020

Bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, a pośrednio pomoże też branży turystycznej, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19.

Co to jest Polski Bon Turystyczny?

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności . Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 marca 2023 r.

Jak wygląda Polski Bon Turystyczny?

Polski Bon Turystyczny jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

Dla kogo Polski Bon Turystyczny?

Polski Bon Turystyczny przeznaczony jest dla :

 1. Ciebie, jeśli 18 lipca 2020 r. masz przyznane prawo do:
 • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
 • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w:
 • rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 1. Ciebie, jeśli między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:
 • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
 • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.
 1. Ciebie, jeśli przebywasz poza granicami Polski i:
 • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;
 • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
 • wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Jeśli Twoje dziecko, którego dotyczy świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, decyzja o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego albo wniosek o świadczenie wychowawcze złożony poza granicami Polski, jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu.

Jak skorzystać z bonu turystycznego?

Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z bonu turystycznego muszą wykonać kilka czynności :

 1. Osoby, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego muszą mieć profil na PUE ZUS. W przypadku, gdy nie masz profilu na PUE ZUS możesz go w bardzo łatwy sposób założyć.
 2. Aktywuj bon – wejdź na PUE ZUS w zakładkę [Ogólny], a następnie w [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] Użyj przycisku [Aktywuj bon] i podaj aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 3. Otrzymasz e-mail z kodem obsługi płatności – Kod obsługi płatności znajdziesz także na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon].Podasz go, gdy będziesz płacić za usługi.

Złóż oświadczenie na PUE ZUS, jeśli chcesz skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu na dziecko niepełnosprawne – Do „Oświadczenia osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” dołącz skan lub zdjęcie orzeczenia

Gdzie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

Polski Bon Turystyczny można wykorzystać tylko w Polsce. Miejsca w których możesz wykorzystać Polski Bon Turystyczny znajdziesz na tej stronie (https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow).

Jak płacić bonem turystycznym?

 1. Sprawdź na liście Polskiej Organizacji Turystycznej, które podmioty turystyczne przyjmują płatność bonem turystycznym. Lista jest dostępna na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel
 2. Sprawdź w e-mailu lub na PUE ZUS kod obsługi płatności. E-mail z tym kodem otrzymałeś w momencie aktywacji bonu.Kod obsługi płatności masz też na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]
 3. Sprawdź saldo bonu na PUE ZUS. Saldo bonu masz na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]
 4. Podaj kod obsługi płatności, gdy będziesz płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.Kod obsługi płatności podajesz osobie przyjmującej płatność. Ustal z osobą przyjmującą płatność jaką kwotę chcesz zapłacić za pomocą bonu.
 5. Podaj kod potwierdzający płatność.Kod ten otrzymasz sms-em na numer telefonu, który podałeś podczas aktywacji bonu na PUE ZUS.Jeśli kwota dostępna w ramach bonu jest niższa niż wartość usługi, dopłać w inny sposób.Brakującą część płatności możesz zapłacić np. gotówką, kartą lub przelewem.

Infolinia Polski Bon Turystyczny

Masz jakieś pytania w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego? Wszyscy, którzy mają pytania dotyczące bonu, mogą zadzwonić na specjalną infolinię (czynną codziennie w godzinach 7–20) pod numerem 22 11 22 111. Pytania można też zadawać mailowo, pisząc na adres: bon@zus.pl.

Najczęściej zadawane pytania o bonie turystycznym

 • Kto może przyjmować płatności bonem turystycznym?

Możesz przyjmować płatności bonem, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym, organizatorem turystyki lub prowadzisz organizację pożytku publicznego i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski. Musisz działać legalnie i mieć wpis do odpowiednich rejestrów. Przy rejestracji składasz oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Musisz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złóż oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne, organizator turystyki lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na stronie internetowej www.bonturystyczny.gov.pl, zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych, organizatorów turystyki oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

 • Czy muszę złożyć wniosek, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Musisz mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz złożyć tam oświadczenie. Aby złożyć oświadczenie, w zakładce [Ogólny] klikasz na [Dokumenty i wiadomości] > [Dokumenty robocze] > [Utwórz nowy] i wybierasz [Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego, organizatora turystyki lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny]. Podajesz dane podmiotu turystycznego i podpisujesz oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego, organizatora turystyki lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny). Oświadczenie to możesz podpisać jednym z następujących sposobów: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym.

Jeśli zarejestrowałeś podmiot turystyczny, stajesz się jego managerem na PUE ZUS i wykonujesz na PUE ZUS czynności w imieniu przedsiębiorcy turystycznego, organizatora turystyki lub organizacji pożytku publicznego. Wskazujesz jednego lub wielu recepcjonistów, którzy będą obsługiwali na PUE ZUS płatność za pomocą bonu. Możesz wskazać również dodatkowych managerów.

 • Kto może działać w imieniu przedsiębiorcy turystycznego?

Czynności na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w imieniu przedsiębiorcy turystycznego wykonuje osoba wskazana na PUE ZUS jako manager. Może ona na PUE ZUS np. zmienić dane podmiotu turystycznego, dodać nowego managera, wskazać recepcjonistów, przeglądać transakcje i rozliczenia. Manager musi mieć profil na PUE ZUS. Przedsiębiorca turystyczny musi mieć co najmniej jednego managera.

Na rzecz przedsiębiorcy turystycznego prace wykonują również recepcjoniści. Muszą oni mieć profil na PUE ZUS. Obsługują płatności za pomocą bonu turystycznego.

Osoby, które mają na PUE ZUS status managera i recepcjonisty, mogą świadczyć usługi dla kilku przedsiębiorców turystycznych.

 • Czy jako manager będę mógł zmienić dane podmiotu turystycznego?

Tak. Będziesz mógł zmienić na PUE ZUS dane podmiotu, chyba że złożyłeś oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności za pomocą bonu i Polska Organizacja Turystyczna usunęła Twój podmiot z listy udostępnianej na stronie www.bonturystyczny.gov.pl.

 • Jakie mam obowiązki, jeśli zostałem wpisany na listę przedsiębiorców turystycznych?

Po rejestracji podmiotu turystycznego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS musisz zamieszczać informację, że można u Ciebie płacić za pomocą bonu. Informację tę trzeba umieścić przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych (zobowiązujesz się do tego w składanym na PUE ZUS oświadczeniu). Ponadto musisz aktualizować dane podane przy rejestracji na PUE ZUS oraz poddać się czynnościom sprawdzającym, które może podjąć Polska Organizacja Turystyczna.

 • Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę czy na każde dziecko?

Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

 • W jakim czasie otrzymam płatność za zrealizowany bon?

ZUS zrobi przelew w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności za pomocą bonu (na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

 • Za co i kiedy zapłacisz bonem?

Bonem zapłacisz za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

 • Czy bonem turystycznym można płacić kilka razy?

Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

 • Mam przyznany bon na dwoje dzieci, jednak jedno z nich nie żyje. Jak zmienić wartość bonu?

Uchylenie prawa do bonu, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez POT. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o przyznaniu w systemie prawa do bonu, które nie powinno zostać przyznane, po otrzymaniu informacji od Klienta i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, POT w drodze decyzji uchyli prawo do bonu, co powinno zostać wykonane poprzez usunięcie wartości bonu w systemie.

 • Jak otrzymasz bon turystyczny?

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/polski-bon-turystyczny-wazny-do-30-wrzesnia-2022-r_/4535840
 2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/polski-bon-turystyczny-pomocne-informacje/3518345
 3. https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny
 4. https://bonturystyczny.polska.travel/dla-osob-uprawnionych
 5. https://www.zus.pl/documents/10182/3496143/FAQ-+przedsi%C4%99biorca_BON/6018f583-ba0a-6cb9-a64e-7b3e8752e745
 6. https://www.zus.info.pl/jak-aktywowac-bon-turystyczny/
4.5/5 - (11 votes)