Zaktualizowano: 14 marca.2021 r.

ZUS IMIR Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Druk Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej – Informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach.

Aktualizacja 26.06.2020 r.

►►► Kliknij aby pobrać Formularz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Do czego służy dokument informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej?

Informacja miesięczna/ informacja roczna służy do tego, aby ubezpieczony zapoznał się ze stanem faktycznym (oraz potwierdził go) przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń bądź okresów wykonywania pracy – jeśli jest nauczycielem.

Jako płatnik składek jesteś zobowiązany przekazać ubezpieczonemu (na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego – za zgodą ubezpieczonego) informacje zawarte w raportach imiennych,
które przekazałeś za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby ubezpieczony mógł je zweryfikować. Robisz to w podziale na poszczególne miesiące za ubiegły rok w terminie do 28 lutego
roku następnego.

Natomiast jeśli na bieżąco, co miesiąc, przekazujesz swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, możesz uznać, że wypełniłeś obowiązek wynikający z ustawy i nie musisz dodatkowo przekazywać informacji rocznej. Jeśli jednak ubezpieczony zwróci się do Ciebie po informację roczną,
powinieneś mu ją udostępnić.

Informacje te możesz przekazywać na formularzu informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej/ informacja roczna dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie. Informacja powinna zawierać
także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz
– dla potwierdzenia wiarygodności danych – Twój podpis jako płatnika składek albo podpis osoby,
którą upoważniłeś.

Jeżeli ubezpieczony stwierdzi, że dane zawarte w informacji, którą od Ciebie otrzymał, nie są zgodne
ze stanem faktycznym, może zgłosić na piśmie lub do protokołu do Ciebie jako płatnika składek w ciągu
3 miesięcy od jej otrzymania wniosek o jej sprostowanie. Ubezpieczony informuje o tym fakcie także
ZUS. Jeśli jako płatnik składek nie uwzględnisz reklamacji w ciągu jednego miesiąca od daty jej wpływu,
ZUS wydaje decyzję na wniosek ubezpieczonego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w ciągu 3 miesięcy od jej
otrzymania, to dane te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że dane dotyczące okresu
objętego informacją zakwestionuje ZUS, wydając decyzję.

Na formularzu tym również korygujesz dane, jeśli w złożonej informacji miesięcznej/ informacji
rocznej wystąpiły błędy.

 

5/5 - (2 votes)