Zaktualizowano: 2 czerwca.2021 r.

W całym kraju ruszają Centra Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL). Jakie wnioski będą obsługiwać Centra Obsługi Wniosków o Ulgi? Gdzie będą zlokalizowane Centra Obsługi Wniosków o Ulgi?

Ruszają Centra Obsługi Wniosków o Ulgi w ZUS

Centra Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL)

Centra Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL) będą obsługiwać wnioski o udzielenie ulgi na należności z tytułu składek, nienależnie pobrane świadczenia oraz ulgi w postępowaniach egzekucyjnych. Takie rozwiązanie zapewni jeszcze większą standaryzację rozstrzygnięć w sprawach o ulgi. Jednocześnie nie wpłynie na sposób składania wniosków przez klientów do ZUS – tu nadal pomagać będą doradcy do spraw ulg i umorzeń.

Gdzie zlokalizowane są Centra Obsługi Wniosków?

Wnioski o udzielenie ulgi – przekazane do ZUS od 1 czerwca – są losowo przydzielane do obsługi w dziesięciu Centrach utworzonych w Oddziałach ZUS w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Legnicy, Wałbrzychu, Rybniku, Rzeszowie, Zabrzu oraz I i II Oddziale w Łodzi i we Wrocławiu.

Pomoc udzielana przez ZUS w formie układu ratalnego stanowi dogodną formę spłaty. Od należności objętych tą ulgą – począwszy od dnia następnego po dniu złożenia wniosku – nie nalicza się odsetek za zwłokę. W przypadku należności z tytułu składek, w okresie tym ustalana jest natomiast opłata prolongacyjna stanowiąca 50% stawki odsetek za zwłokę, obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zawarcie układu ratalnego pozwala wnioskodawcy m.in. prowadzić dalej działalność gospodarczą.

Zaletą rozłożenia zadłużenia na raty jest również zawieszenie działań egzekucyjnych podejmowanych przez ZUS oraz możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy. Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zobowiązania, prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

Czy można składać wnioski o ulgi w każdej placówce ZUS?

„Nasi klienci w dalszym ciągu mogą składać wnioski o udzielenie ulgi w każdej placówce ZUS, w której do kontaktu z klientem zostali powołani doradcy ds. ulg i umorzeń. Do zadań doradców należy wsparcie wnioskodawców na etapie kompletowania wniosku, a także pomoc przy wypełnieniu oświadczeń niezbędnych do rozpatrzenia wniosku” – mówi Paweł Jaroszek.

5/5 - (1 vote)