Zaktualizowano: 14 marca.2021 r.

Kontrola ZUS – aktualne informacje na temat kontroli ZUS,  zobacz jakie masz prawa, na czym polega kontrola przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz ile trwa kontrola ZUS. Z tym artykułem przejdziesz bez problemu każdą kontrolę w ZUS.

Kontrola ZUS Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-wyglada-kontrola-z-zus

Kontrola ZUS

Kontrola ZUS – Czynność sprawdzająca przeprowadzana przez inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dotyczy przede wszystkim sprawdzenia, czy właściwie wywiązujesz się z obowiązków ubezpieczeniowych.

Kiedy ZUS rozpoczyna kontrolę?

Kontrola ZUS musi się rozpocząć od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania legitymacji służbowej.

Kontrola przedsiębiorców rozpoczyna się od zawiadomienia o wszczęciu kontroli ZUS. Pamiętaj, że ZUS nie rozpocznie się wcześniej niż po 7 dniach od doręczenia zawiadomienia więc możesz się bezproblemowo do tego przygotować. Jeśli aktualnie jest przeprowadzana inna kontrola Twojej działalności przez instytucje publiczną jak np. Urząd Skarbowy to inspektor ZUS odstąpi od kontroli ZUS i najprawdopodobniej ustali inny termin.

Gdzie ZUS przeprowadza kontrolę?

Inspektor kontroli ZUS przeprowadza kontrolę w Twojej (jako płatnika składek) siedzibie oraz w miejscach, w których prowadzisz działalność. Na Twój wniosek lub za Twoją zgodą może to być inne miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja.

Kontrola może być również przeprowadzona w naszej placówce, jeżeli usprawni to przebieg kontroli. Jest to możliwe, gdy wyrazisz na to zgodę na piśmie. Bez Twojej zgody możemy prowadzić czynności kontrolne w placówce ZUS, jeżeli:

 • wymaga tego ich charakter,
 • trzeba przesłuchać świadka, ubezpieczonego – Twojego byłego pracownika,
 • nie zgłosiłeś do ZUS zmiany adresu swojej siedziby,
 • nie wykreśliłeś bądź nie zmieniłeś adresu siedziby firmy w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a nie prowadzisz działalności pod adresem tam zapisanym.

Jak długo trwa kontrola ZUS?

Czas trwania kontroli jest uzależniony od tego jak dużym jesteś przedsiębiorcom i według tego kontrola nie powinna przekroczyć terminów:

 • jeśli jest mikroprzedsiębiorcą – 12 dni roboczych,
 • jeśli jest małym przedsiębiorcą – 18 dni roboczych,
 • jeśli jest średnim przedsiębiorcą – 24 dni roboczych,
 • jeśli jest innym przedsiębiorcą – 48 dni roboczych.

Obowiązki płatnika składek podczas kontroli ZUS

 • Udostępnić wszelkiej maści dokumentację związane z zakresem kontroli
 • Udostępnić do oględzin składniki majątku
 • Sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli,
 • Przygotować niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
 • Udzielać wyjaśnień,
 • Przedstawić tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym na język polski.

Co zawiera protokół kontroli ZUS

 • oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS,
 • dane kontrolowanego płatnika składek,
 • dane inspektora/inspektorów kontroli ZUS, którzy przeprowadzają kontrolę,
 • zakres kontroli,
 • czas trwania czynności kontrolnych,
 • opis ustaleń z kontroli, wraz z podaniem podstaw prawnych,
 • przedstawienie dowodów,
 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,
 • pieczęć i podpis inspektora/ inspektorów kontroli ZUS,
 • informacje o wpisie do książki kontroli.

Odwołanie od wyników kontroli ZUS

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem przeprowadzonej kontroli ZUS to od chwili dostarczenia protokołu kontroli masz 14 dni aby złożyć pisemne zastrzeżenia. O rozpatrzeniu Twoich zastrzeżeń ZUS poinformuje Cię na piśmie.

Kiedy składasz dokumenty korygujące?

Gdy upłynie termin na wniesienie zastrzeżeń (14 dni), masz obowiązek dostarczyć do ZUS dokumenty korygujące. Masz na to 30 dni od dnia, w którym otrzymasz protokół kontroli ZUS. Jeśli złożyłeś zastrzeżenia, termin ten jest liczony od dnia, w którym otrzymasz informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

Co warto wiedzieć?

 1. ZUS przeprowadza kontrolę aby sprawdzić czy właściwie wywiązujesz się z obowiązków ubezpieczeniowych.
 2. Kontrolę ZUS poprzedza zawiadomienie
 3. Czas przeprowadzania kontroli uzależniony jest od wielkości firmy
 4. Musisz współpracować z przedstawicielem ZUS podczas kontroli
 5. Od wyniku kontroli ZUS możesz się odwołać!
5/5 - (4 votes)