Zaktualizowano: 1 sierpnia.2023 r.

Mały ZUS Plus w 2023 roku to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł. Co to jest mały ZUS Plus? Dla kogo Mały ZUS Plus w 2023 roku? Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” w 2023 roku? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku o małym ZUSie Plus w 2023 r.

2023

Czym jest mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus (mała działalność gospodarcza plus) to kolejna zmiana w prawie, która wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w postaci Mały ZUS Plus będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej.

Mały ZUS Plus wydłużony o 12 miesięcy!

Od 1 sierpnia 2023 mały ZUS plus został wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy. Firmy będą mogły korzystać z ulgi nie przez 36 a przez 48 miesięcy.

Mały ZUS Plus 2023 – dla kogo?

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc skorzystać z Małego ZUSu Plus „małej działalności plus” w 2023 są następujące:

 • musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Kto nie może skorzystać z „małego ZUS plus” w 2023?

Z „małego ZUS plus” w 2023 roku nie skorzystasz jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, rozliczałeś się w formie karty podatkowej i byłeś zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT, podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej), spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jakie dokumenty musisz złożyć, aby skorzystać z „małego ZUS plus”?

Przedsiębiorąca, który chce skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus musi złożyć następujące dokumenty:

W 2022 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z  „małego ZUS plus” powinieneś złożyć:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2022 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać do 31 stycznia 2023 r.

W styczniu 2023 r. rozpoczniesz lub wznowisz prowadzenie działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w 2022 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystałeś w 2022 r. z „małego ZUS plus” powinieneś złożyć:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać do 31 stycznia 2023 r.

Rozpoczniesz lub wznowisz działalność gospodarczą później niż w styczniu 2023 r., a którą prowadziłeś w 2022 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystałeś w 2022 r. z „małego ZUS plus”, powinieneś złożyć:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

Będziesz korzystał z „małej działalności gospodarczej plus” później niż w styczniu 2023 r. powinieneś przekazać do ZUS:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS plus” (np. skończyłeś okres „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku).

Więcej informacji o małym ZUS Plus w 2023 przeczytasz tutaj : https://www.zus.pl/-/-maly-zus-plus-w-2023-r-wyjasnienia-z-przykladami

Najczęściej zadawane pytania o mały ZUS Plus w 2023:

Czy możesz zrezygnować z „małego ZUS plus”?

Zrezygnować możesz w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Nie zgłoszenie się do niej w terminie też jest uznawane za rezygnację z „małego ZUS plus”. Możesz też zrezygnować z uprawnienia do „małej działalności plus” po pewnym okresie korzystania z niego. Zrezygnować możesz najwcześniej od miesiąca w którym przekażesz wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

Jaka podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne przy małym ZUSie Plus w 2023?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przy małym ZUSie Plus w 2023 jest liczona od podstawy ustalanej w zależności od formy opodatkowania stosowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

Jakie są obowiązki po zgłoszeniu do Małego ZUS Plus?

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, będziesz miał także inne obowiązki. Obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II), obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających zastosowane przez Ciebie w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz ustalimy Ci za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak długo można korzystać z „małego ZUS plus”?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli korzystałeś z „małego ZUS” w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/-maly-zus-plus-w-2023-r-wyjasnienia-z-przykladami
4.5/5 - (37 votes)