Program Rodzina 500+ z ZUS

Program Rodzina 500+ z ZUS. Co to jest Program Rodzina 500+? Skorzystaj z programu Rodzina 500+. Dzięki temu możesz dostać dodatkowe 500 zł dla swojego dziecka. Sprawdź, jak wypełnić wniosek 500+

Program Rodzina 500+ z ZUS

Co to jest Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ – to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Warto tutaj zaznaczyć, że W lipcu 2019 weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Kto składa wniosek 500+

Jeden z rodziców albo opiekunów dzieci, które mają mniej niż 18 lat, czyli:

matka,
ojciec,
opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. Po 500 zł na dzieci dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym, oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może dostać pieniądze z programu Rodzina 500+ tylko wtedy, gdy na dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Jak załatwić formalności Rodzina 500+?

Wniosek o świadczenie  wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP, lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty, np: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

500 plus a zamieszkiwanie za granicą

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą.

Wypłata świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” a złożenie wniosku

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Przeczytaj więcej o programie „Rodzina 500+” na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus