Zaktualizowano: 6 sierpnia.2023 r.

Nastąpiły zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia od 5 sierpnia 2023 r. jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zobacz w naszym artykule jakie zaszły zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia od 5 sierpnia 2023 r.

Kody tytułów ubezpieczeń ZUS

Zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia od kiedy?

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r. wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia, a także modyfikuje opisy niektórych z nich od 5 sierpnia 2023.

Nowe kody tytułu ubezpieczenia od 5 sierpnia 2023 r.:

09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmienione opisy kodów tytułów ubezpieczenia od 5 sierpnia 2023 r.:

11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia,

18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe kody płatnicy składek zobowiązani są stosować w przekazywanych do ZUS w dokumentach za ubezpieczonych począwszy od 5 sierpnia 2023 r.

Zobacz artykuł: Kody tytułów ubezpieczeń ZUS 2023

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/zmiany-w-zakresie-kod%C3%B3w-tytu%C5%82%C3%B3w-ubezpieczenia-od-5-sierpnia-2023-r.
  2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001388
  3. https://www.zus.info.pl/kody-tytulow-ubezpieczen/
5/5 - (19 votes)