Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS?

Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS? Czy wiesz, że możesz zatrudnić nianię dla swojego dziecka w ramach umowy uaktywniającej, gdzie składki do ZUS zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Sprawdź już teraz jak podpisać umowę ze swoją nianią aby skorzystać z dofinansowania!

Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS?

Co to jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług, na podstawie której niania opiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Dzięki tej umowie jako niania zostaniesz objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Składki na te ubezpieczenia sfinansuje w całości lub części państwo. W przypadku umowy uaktywniającej można również zatrudnić kogoś z rodziny pod warunkiem, że spełnia kryteria, które są wymagane przy podpisaniu takiej umowy.

Co musi zawierać umowa uaktywniająca dla niani?

  • strony umowy (rodzic/opiekun dziecka i niania),
  • cel i przedmiot umowy,
  • czas i miejsce sprawowania opieki,
  • liczbę dzieci powierzonych opiece,
  • obowiązki niani,
  • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
  • czas, na jaki umowa została zawarta,
  • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Kto może zostać zatrudniony na umowę uaktywniającą?

W przypadku skorzystania z umowy uaktywniającej zatrudnioną nianią nie może zostać rodzic dziecka ale nianią może zostać osoba spokrewniona czyli np. babcia dziecka, ciocia a nawet siostra jeśli jest pełnoletnia.

Kiedy budżet państwa sfinansuje składki ZUS za nianię?

  • gdy niania zarabia do kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku
  • gdy rodzice dziecka bądź rodzic, który samotnie wychowuje dziecko:

— są zatrudnieni,

— pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest podstawą do objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi,

— prowadzą pozarolniczą działalność lub są rolnikami.

Umowa uaktywniająca a wyższe wynagrodzenie od minimalnego

Jeśli jako niania zarabiasz więcej niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie to składki od nadwyżki ponad tę kwotę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe współfinansujesz wraz z rodzicami dziecka nad którym sprawujesz opiekę w ramach umowy uaktywniającej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego finansowanie leży po stronie niani a w przypadku ubezpieczeń wypadkowych finansowane są w całości przez rodzica.

Podatek dochodowy od umowy uaktywniającej

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy zaliczany jest do przychodów z innych źródeł. Rodzic dziecka nie przekazuje niani ani urzędowi skarbowemu deklaracji i informacji podatkowy dlatego rozliczenie z urzędem skarbowym leży po stronie niani.

Zakończenie umowy uaktywniającej z nianią

Jeśli Twoja współpraca z nianią Twojego dziecka dobiegła końca to powinieneś złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

– druk ZUS ZWUA – wyrejestrowanie niani z ubezpieczeń – jako datę wyrejestrowania wpisz dzień, od którego niania nie podlega ubezpieczeniom;

– druk ZUS ZWPA – jeżeli płaciłeś składki tylko za nianię (czyli gdy przestajesz być płatnikiem składek)

Termin złożenia dokumentów w ZUS to do 7 dni