Zaktualizowano: 26 stycznia.2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Zgodnie z informacjami jakie przekazuje ZUS deklaracje podatkowe PIT będą wysyłane do końca lutego 2023.

Kiedy ZUS wyśle deklaracje PIT w 2023 r.?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok zgodnie z informacją opublikowaną na oficjalnej stronie dnia 26.01.2023 r. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w 2022 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego 2023 r.

Jakie deklaracje PIT wysyła ZUS w 2023?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2023 wysyła deklarację podatkowe PIT takie jak:

  • PIT-40A dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych. Ten PIT ZUS wyśle także do nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10 proc. (Belgia), 15 proc. (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.
  • PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.
  • PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Deklaracje podatkowe dostępne na portalu PUE ZUS

Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT, trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] → [Formularze PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/zus-rozpocz%C4%85%C5%82-wysy%C5%82k%C4%99-pit-%C3%B3w-dla-%C5%9Bwiadczeniobiorc%C3%B3w
5/5 - (30 votes)